Zmiany w sposobie i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

Dodano: 2017-01-13 14:24

 

 

Informujemy, że od początku nowego roku zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych (plastik, metale, szkło, makulatura). Od stycznia 2017 r. odpady te odbierane będą co 2 tygodnie (a nie 2 razy w miesiącu jak dotychczas). W rezultacie, nie będą już zdarzały się trzytygodniowe przerwy w odbiorze odpadów, co dla części mieszkańców bywało uciążliwe. 

Ponadto gmina zapewnia możliwość nieodpłatnego przekazywania odpadów remontowych i budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych w ilości 100kg/mieszkańca/rok w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przykładowo,  z gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 4 osoby można w ciągu roku oddać 400 kg odpadów remontowo- budowlanych (100kg x 4 osoby). Odpady tego rodzaju należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się we Włoszakowicach przy ul. Wolsztyńskiej 10. Odpady dostarczone  w ilości przekraczającej limit wynikający z ilości mieszkańców, przyjmowane będą za dodatkową opłatą pobieraną przez prowadzącego PSZOK na podstawie obowiązującego cennika.

Częściej odbierane będą także odpady biodegradowalne, do których zaliczamy skoszoną trawę, liście, resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki. W okresie od maja do września odpady te będą odbierane 2 razy w miesiącu.

Zmiany dotyczą także sposobu odbioru opon od pojazdów osobowych. Zużyte opony będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK-u, a nie tak jak dotychczas, odbierane podczas objazdowej zbiórki spod posesji.

Przypominamy także, że mieszkańcy uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy, mogą we własnym zakresie i w nieograniczonych ilościach dostarczać na PSZOK następujące frakcje posegregowanych odpadów: papier i makulatura, metal, tworzywa sztuczne (plastik), szkło, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony we Włoszakowicach przy ul. Wolsztyńskiej 10 czynny jest:

          poniedziałek - piątek w godz. 10.00-16.00

          sobota  w godz. 10.00-13.00

 

Agnieszka Knop

podinspektor ds. opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi