Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od lipca 2016 r.

Dodano: 2016-08-29 15:16

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. od 27 lipca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     Konieczność uchwalenia nowego wzoru wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Od 27 lipca 2016 r. nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, korekty deklaracji lub deklaracje wypełniane z powodu zmiany danych będących podstawą obliczenia należnej opłaty, należy składać korzystając z nowego wzoru deklaracji.     Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację przed dniem 27 lipca 2016 r. i nie zaszły w ich przypadku zmiany w stanie faktycznym, które wymagałyby złożenia nowego formularza (zmiany wpływające na powstanie lub ustanie obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianę wysokości opłaty lub zmianę danych wskazanych w deklaracji) nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.