Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Dłużynie

Dodano: 2017-02-22 12:01

 

Począwszy od grudnia ubiegłego roku trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Dłużynie. Prezentujemy aktualne zdjęcia z przebiegu robót oraz przedstawiamy najważniejsze fakty dotyczących realizacji projektu POIiŚ przygotowane przez zespół realizacyjny.

Większość kontraktów zaplanowanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I” zostało rozstrzygniętych (tj. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi, nadzory autorskie nad robotami budowlanymi dla etapu kanalizacja Dłużyna i kanalizacja Sądzia/Krzycko Wielkie, opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji sieci wodociągowej i wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach). Do rozstrzygnięcia pozostał jeszcze jeden, największy kontrakt dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim. Przetarg ten zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca 2017 roku, a jego rozstrzygnięcie planowane jest w kwietniu 2017 roku. Same roboty rozpoczną się jednak w IV kwartale bieżącego roku.

Gmina Włoszakowice - beneficjent otrzymała pozytywną decyzję odnośnie przyznania jej preferencyjnej pożyczki na pokrycie wkładu własnego oraz zachowanie płynności finansowej realizacji projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Umowa pożyczki zostanie podpisana przez obie strony na przełomie lutego i marca bieżącego roku.

Instytucja wdrażająca - NFOŚiGW w Warszawie przeprowadziła kontrolę procedury przeprowadzenia i wyłonienia wykonawcy opracowania studium wykonalności dla projektu z oceną pozytywną.

Instytucja wdrażająca zatwierdziła również pierwszy wniosek o płatność złożony przez gminę Włoszakowice.

Roboty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Dłużynie przebiegają bez przeszkód i komplikacji. Zaplanowane w ramach tego kontraktu roboty związane z modernizacją sieci wodociągowej we Włoszakowicach zrealizowane zostaną w IV kwartale bieżącego roku. Dodatkowo na wniosek wykonawcy, gmina Włoszakowice wyraziła zgodę na skrócenie terminu zakończenia robót w ramach tego kontraktu do 31 marca 2018 roku, z tym że 95% zakresu robót zostanie wykonanych do końca 2017 roku (pierwotnie zakładano, że roboty potrwają aż do 30 czerwca 2018 roku).

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (kontraktów) powstały oszczędności w całym projekcie, które na dzień 22 lutego 2017 roku wynoszą blisko 3 500 000,00 zł. Należy domniemywać na podstawie badań rynku, że oszczędności powstaną także po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w Sądzi i Krzycku Wielkim. W związku z powyższym zespół ds. realizacji projektu POIiŚ rekomendował wójtowi gminy Włoszakowice propozycję przygotowania wniosku i opracowania koncepcji wykorzystania przedmiotowych oszczędności na zwiększenie zakresu projektu - zaproponowano wykorzystanie wolnych środków na przeprowadzenie robót modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków, których ze względu na ograniczony wówczas budżet gminy nie udało się zrealizować podczas modernizacji obiektu w latach 2011/2012 oraz na częściowe wykonanie sieci wod-kan na terenach letniskowych (Boszkowo-Letnisku, Ujazdowo, Dominice, Boszkowo). Wykorzystanie wspomnianych wyżej oszczędności na dodatkowe zadania będzie jednak możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskanie na to zgody Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) oraz Instytucji Zarządzającej POIiŚ (Ministerstwo Środowiska). Stosowany wniosek o udzielenie zgody gmina Włoszakowice złoży po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w Sądzi i Krzycku Wielkim (rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego) i podliczeniu sumarycznej kwoty oszczędności na projekcie.

Rafał Jagodzik - Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ