Wójt gminy Włoszakowice z absolutorium

Dodano: 2017-06-23 09:06

Na sesji w dniu 20 czerwca 2017 roku Rada Gminy Włoszakowice po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 udzieliła absolutorium (przy jednym głosie wstrzymującym) wójtowi gminy Włoszakowice Stanisławowi Waligórze.

 Realizacja budżetu w roku 2016 przedstawiała się następująco:

  1. Dochody wykonano w kwocie 36.572.060,63 zł co stanowi 98,66% planu, który wynosił 37.067.587,23 zł;
  2. Wydatki zrealizowano w kwocie 36.066.514,07 zł co stanowi 91,48% planu, który wynosił 39.424.000,03 zł;
  3. Wynik finansowy wyniósł 505.546,56 zł (dochody – wydatki);
  4. Przychody to kwota 1.373.655,10 zł (373.655,10 zł wolne środki z lat ubiegłych + kredyt 1.000.000,00 zł);
  5. Rozchody 917.242,20 zł (spłata pożyczki i kredytów pobranych w latach wcześniejszych);
  6. Wolne środki na koniec roku wyniosły 961.959,46 zł.

Poza uchwałami proceduralnie związanymi z udzieleniem absolutorium, Rada Gminy dokonała zmiany budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Ponadto uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo. Na obszarze objętym planem wyeliminowane zostało dotychczasowe przeznaczenie terenu, jakim  było wysypisko wraz z sortownią, przetwórstwem i utylizacją odpadów komunalnych, na rzecz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości w Sądzi i Krzycku Wielkim z przeznaczeniem na budowę pompowni ścieków.

Tekst: Skarbnik Gminy Maria Rolka i inspektor UG Mirosława Poloszyk-Miś