Cele projektu

Dodano: 2016-09-13 18:55

MENU
INFSR

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia Gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych

i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Włoszakowice.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Włoszakowice do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych

Wybudowanie oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w dużym stopniu pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze, co z kolei wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz poprawę standardu życia mieszkańców. W wyniku realizacji inwestycji Gmina spełni zobowiązania wynikające z założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w zakresie systemów sieciowych i zapewni odpowiedni stopień oczyszczenia ścieków. Projekt przyczyni się do rozbudowy infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, a tym samym do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Jego realizacja umożliwi także zlikwidowanie barier i dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami, w zakresie dostępności do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wybudowanie nowych sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej poprawią warunki życia mieszkańców aglomeracji oraz stan środowiska naturalnego, a na terenach dotychczas nieuzbrojonych, spowodują napływ inwestycji związanych z budownictwem jednorodzinnym i prowadzeniem działalności gospodarczej. Lokowanie i pozostawianie kapitału zarówno finansowego jak i ludzkiego w dużym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy. Teren ten stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i w dłuższej perspektywie czasu wzmocni potencjał społeczny, gospodarczy i turystyczny regionu.

Cele przyrodnicze:

• zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

• poprawa jakości gleby,

• zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,

• odprowadzenie wytworzonych ścieków do oczyszczalni, odpowiadających normom polskim  i europejskim,

• utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej dla wszystkich zwartych terenów zabudowy,

• wdrożenie najlepszych dostępnych technologii,

• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

• właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych,

• ochrona ujęć wód.

Cele ekonomiczne:

• zmniejszenie strat w środowisku,

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru (Gminy),

• utworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego,

• poprawa efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w mieście,

• pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem i turystyką w regionie.

Cele społeczne:

• zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz infrastruktury technicznej i instytucjonalnej,

• podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców i turystów,

• poprawa warunków sanitarnych,

• zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców zgłaszanych od kilkudziesięciu lat,

• likwidacja uciążliwości zapachowych będących wynikiem odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych,