Informacje o projekcie

Dodano: 2016-09-13 18:55

MENU
INFSR

Informacje o projekcie

Na obszarze Gminy Włoszakowice występują problemy związane z systemem wodnym. Brak rozdzielczej sieci wodociągowej występuje na części terenów letniskowych (Boszkowo-Letnisko, Dominice, Boszkowo, Ujazdowo). Problemem jest również wykonanie części istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Krzycko Wielkie, Sądzia oraz Włoszakowice z rur azbestowo-cementowych, które są bardzo uciążliwe w eksploatacji wodociągów, ze względu na ich częstą awaryjność. Miejscowość Włoszakowice charakteryzuje się znacznymi różnicami wysokościowymi terenu, co nie sprzyja utrzymaniu równego ciśnienia wody w sieci na całym obszarze zasilanym z miejscowej sieci wodociągowej, mimo zastosowań urządzeń zwanych falownikiem, sterujących zestawem hybrydowym. W efekcie eksploatacji sieci różnice te powodują częste rozszczelnienia sieci azbestowo-cementowych. Problemem są również niewystarczające, zbyt małe średnice rurociągów wodociągowych na terenie miejscowości Włoszakowice, będące przyczyną problemów z ciśnieniem wody na końcówkach sieci.

Problemem beneficjenta są również niedobory w obszarze systemu ściekowego.

Przeprowadzona charakterystyka stanu aktualnego infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji wykazała niewystarczający stopień skanalizowania terenów aglomeracji.  Obecnie stopień skanalizowania terenów aglomeracji wynosi ok. 64%. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje nieruchomości w miejscowościach: Włoszakowice, Grotniki, Bukowiec Górny oraz częściowo Dominice i Boszkowo-Letnisko.  Brak natomiast sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dłużyna, Sądzia, Krzycko Wielkie oraz częściowo na terenach letniskowych Dominice, Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, Ujazdowo. Dużym problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej w części Gminy i powszechne występowanie zbiorników bezodpływowych, a także przypadki niekontrolowanych i nielegalnych zrzutów ścieków. Istniejące zbiorniki bezodpływowe, z uwagi na prowizoryczny sposób budowy i niewłaściwą eksploatację zanieczyszczają środowisko wodne, glebowe i atmosferyczne. Nieuporządkowany i nieodpowiedni stan gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji wpływa przede wszystkim na degradację środowiska naturalnego poprzez zanieczyszczanie gleb i wód oraz na niski standard życia mieszkańców. Ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych i wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Grotnikach. Szamba (zbiorniki bezodpływowe) znajdują się w złym stanie technicznym, przez co powodują przedostawanie się zanieczyszczeń do gleb, wód podziemnych, a w konsekwencji także wód powierzchniowych. Nieszczelne szamba stanowić mogą również zagrożenie dla miejscowego ujęcia wody pitnej i jej właściwości fizyko-chemicznych. Zanieczyszczone w ten sposób wody oraz gleby mają niekorzystny wpływ na stan wód w zlewniach. Brak odpowiedniej infrastruktury związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków stwarza także zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Gminy, turystów ją odwiedzających, a także dla środowiska gruntowo-wodnego. Problemem obecnie istniejącej infrastruktury technicznej są także bardzo wysokie koszty jej eksploatacji, koszty związane z dowozem ścieków oraz koszty utrzymania taboru asenizacyjnego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, w dużej mierze ograniczy ich ilości oraz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej oraz wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w dużym stopniu pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na tym obszarze, co z kolei wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz poprawę standardu życia mieszkańców.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące podzadania:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Sądzia i Krzycko Wielkie:

1)rurociągi sieci wodociągowej PVC Ø160 o długości 5 360,7 m,

2)rurociągi sieci wodociągowej PVC Ø300 o długości 94,5 m.

2. Modernizacja wodociągowej stacji pompowej i rozdzielczej sieci wodociągowej na

ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach:

1)      budowa rurociągu PE Ø225 o długości 208,61 m,

2)      budowa rurociągu PE Ø160 o długości 355,96 m,

3)      wymiana istniejącego rurociągu azbestowo – cementowego na PE Ø160 o długości 460 m,

4)      budowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej PE Ø110 o długości 155 m.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna:

1)      budowa sieci grawitacyjnej PVC Ø200 – roboty ziemne i montażowe o długości 3976,59 m (liczba studni Ø1200 – 3 szt., Ø1000 – 41 szt., Ø425 – 193 szt.),

2)      budowa sieci grawitacyjnej PVC Ø160 – roboty montażowe i ziemne o długości 817,5 m (liczba studni Ø315 – 70 szt.; liczba przyłączy 119 szt.),

3)      budowa sieci tłocznej PE Ø90 – roboty ziemne i montażowe o długości 1047,2 m (liczba studni rewizyjnych – 5 szt.),

4)      budowa pompowni ścieków – roboty ziemne i montażowe z zagospodarowaniem terenu – 2 szt.,

5)      koszty niekwalifikowalne (budowa sieci PVC Ø160 o długości 122,4 m, studniami Ø425 – 4 szt. i studniami Ø 315 – 4 szt.; sieci tłocznej PE Ø63 o długości 166,2 m, budowa pompowni ścieków – 3 szt.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądzia i Krzycko Wielkie:

1)      dostawa i montaż pompowni ścieków w ilości 6 szt.,

2)      roboty instalacyjne, w tym:

a)      rurociągi PVC Ø200 o długości 10 267,9 m,

b)      studnie kanalizacyjne Ø1000 – 203 szt.,

c)      studnie kanalizacyjne Ø425 – 152 szt.,

d)     rurociągi PVC Ø160 o długości (377 przyłączy) 2 495,8 m,

e)      studnie rewizyjne Ø – 297 szt.,

f)       rurociągi tłoczne PE Ø160 o długości 2 512,5 m,

g)      rurociągi tłoczne PE Ø90 o długości 1 243,3 m,

3)      koszty niekwalifikowalne, w tym rurociągi PVC Ø160 o długości 37,1 m, studnie rewizyjne Ø315 – 4 szt. studnie kanalizacyjne Ø425 – 1 szt.

W wyniku realizowanego projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

REZULTATU:

- Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu- 1798 RLM.

PRODUKTU:

- Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 22,36 km;

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej- 0,735 km;

- Długość przebudowanej sieci wodociągowej - 5,91 km.