Dodano : 2014-02-06 7:45
Działki budowlane w atrakcyjnej lokalizacji!
Gmina Włoszakowice sprzedaje działki!
Gdzie? Włoszakowice, ul. Kurpińskiego przy wylocie w stronę Bukówca Górnego.
Ile? 12 działek do sprzedania. w nowej niższej cenie 42 zł za m kw. netto.
czytaj więcej
Aktualności

Dodano: 2016-09-13 18:53

MENU
INFSR

Dodano 09.05.2017r. Posiedzenie pierwszej rady budowy dot. zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

W dniu 09 maja 2017 roku w Salce Masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice odbyło się pierwsze posiedzenie rady budowy inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim.

W posiedzeniu udział wzięli ze strony inwestora: Stanisław Waligóra – Wójt Gminy Włoszakowice, Rafał Jagodzik – Przewodniczący Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ, Bartosz Adamczewski – Członek Pionu Technicznego Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ,

Mateusz Mroziński i Hubert Patelka -  Członkowie Pionu Administracyjno-Prawnego Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ, Jerzy Michalski – Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Magdalena Stachowiak – Inspektor Nadzoru Autorskiego, Łukasz Lisiecki – Inspektor Nadzoru Archeologicznego, Stanisław Kowaliszyn – Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej,;

Ze strony Wykonawcy: Iwona Adamczak – Przedstawiciel Wykonawcy, Jacek Cieśla – Kierownik Budowy, Mirosław Matuszewski – Przedstawiciel Wykonawcy.

Przedmiotem posiedzenia było:

przedstawienie osób funkcyjnych, protokolarne przekazanie placów budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji technicznej, omówienie warunków realizacji robót (organizacja placu budowy, częstotliwość rad budowy, bhp, bezkonfliktowy stosunek do mieszkańców,  plan organizacji ruchu, współpraca wykonawcy z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. przy wymianie przyłączy wodociągowych, omówienie warunków umowy pod względem płatności, odbiorów robót itp.), wymiana danych kontaktowych.

Uczestnicy rady ustalili, że posiedzenia rady odbywać się będą z częstotliwością jednego miesiąca. Natomiast spotkania poszczególnych branżystów odbywać się będą w razie zaistnienia potrzeby ustaleń.

rada skw1rada skw2rada skw3

zdjęcia A.A tekst M.Mroziński

 

Dodano 04.05.2017r. Podpisanie umowy dot. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim"

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisano umowę o wykonawstwo w ramach projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 – Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Umowa dotyczy kontraktu na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim. Termin wykonania zadania to 31 października 2019 roku.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie.

Umowę ze strony Zamawiającego podpisał Wójt Gminy Włoszakowice Pan Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Marii Rolka, natomiast ze strony Wykonawcy Właściciel Pan Paweł Kaczmarek.

umowaskw3 umowaskw1 umowaskw2

zdjęcia A.A tekst R.Jagodzik

 

 

Dodano 17.02.2017r. Podpisanie umowy dot. nadzoru autorskiego w ramach projektu POIiŚ - Etap Sądzia-Krzycko Wielkie

W dniu 17 lutego 2017 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolka podpisał umowę z firmą PROCAL  z  Poznania, reprezentowaną przez właściciela Magdalenę Stachowiak.

Umowa dotyczy wykonania zadania polegającego na wykonaniu usługi pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim, której zakres zawiera się w projekcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Wykonawca wyłoniony został na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 10 listopada 2019 roku.

podpisanie  

podpisanie umowy SKW  

zdjęcia A.A tekst. B.Adamczewski

 

 

Dodano 03.01.2017r. Relacja TV Leszno z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie

kanalizacja sanitarna w Dłużynie

 http://www.telewizjaleszno.pl/wloszakowice lub https://www.youtube.com/watch?v=gqeVSNV5Y4o&t=30s

Dodano 13.12.2016r. Ruszyły roboty budowlane w Dłużynie

W dniu 30 listopada 2016 roku firma ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor rozpoczęła prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie. Zakres robót obejmie między innymi sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200mm o długości 3976,59, sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 160 mm o długości 817,5m (119 przyłączy), sieć kanalizacji tłocznej PEHD fi 90 mm o długości 1047,2 m, budowę pompowni ścieków sieciowych PS1 i PS2 wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę 3 pompowni ścieków przydomowych wraz z rurociągami tłocznymi, a także odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykonaniu robót ziemnych. Wszystkich użytkowników dróg oraz mieszkańców z góry przepraszamy za możliwe czasowe utrudnienia w ruchu i jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zgodnie z umową roboty budowlane winny zostać zakończone w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Mateusz Mroziński

foto. Rafał Jagodzik

roboty w Dłużynie

prace w Dłużynie

Dodano 06.12.2016r. Posiedzenie pierwszej rady budowy

W dniu 5 grudnia 2016 roku w Salce Masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice odbyło się pierwsze posiedzenie rady budowy inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach.

W posiedzeniu udział wzięli ze strony inwestora: Stanisław Waligóra – Wójt Gminy Włoszakowice, Rafał Jagodzik – Przewodniczący Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ, Bartosz Adamczewski – Członek Pionu Technicznego Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ, Jerzy Michalski – Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Marcin Krawczyk – Inspektor Nadzoru Autorskiego, Łukasz Lisiecki – Inspektor Nadzoru Archeologicznego, Stanisław Kowaliszyn – Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej, Maria Skrzypczak – Inspektor Branży Elektrycznej, Mateusz Mroziński – Członek Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ,;

Ze strony Wykonawcy: Ferdynand Kaczor – Wykonawca, Witold Sobczak – Kierownik Budowy, Barbara Kosmacz – Kierownik Robót Drogowych, Benon Jąder – Kierownik Robót Elektrycznych. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli Marian Kaczmarek – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie oraz Małgorzata Durek – Przedstawiciel Wykonawcy.

Przedmiotem posiedzenia było:

przedstawienie osób funkcyjnych, protokolarne przekazanie placów budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji technicznej, zatwierdzenie wniosku materiałowego, odbiór od osób funkcyjnych - inspektora nadzoru branży sanitarnej oraz kierownika budowy kopii uprawnień budowlanych oraz kopii wpisów ewidencyjnych do izby inżynierskiej, podpisanie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oświadczeń o objęciu funkcji przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie - informację o zmianie osób funkcyjnych wraz z ich oświadczeniami, podpisanie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oświadczeń o objęciu funkcji przy robotach we Włoszakowicach, omówienie warunków realizacji robót (organizacja placu budowy, częstotliwość rad budowy, bhp, bezkonfliktowy stosunek do mieszkańców,  plan organizacji ruchu, współpraca wykonawcy z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. przy wymianie przyłączy wodociągowych, omówienie warunków umowy pod względem płatności, odbiorów robót itp.), wymiana danych kontaktowych, omówienie uaktualnienia warunków elektrycznych dot. pompowni ścieków.

Uczestnicy rady ustalili, że posiedzenia rady odbywać się będą z częstotliwością jednego miesiąca. Natomiast spotkania poszczególnych branżystów odbywać się będą w razie zaistnienia potrzeby ustaleń.

rada budowy Dłużyna  

rada budowy Dłużyna  

rada budowy Dłużyna  

rada budowy Dłużyna zdjęcia A.A. tekst. B.Adamczewski  

 

Dodano 29.11.2016r. Przystępujemy do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie oraz budowy i wymiany sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej i ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach.

Dnia 29 listopada 2016 roku w Salce Masońskiej Urzędu Gminy, Wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Marii Rolki podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”.

Umowę podpisano w obecności Pani Ireny Przezbór – Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice, Pani Anieli Poloszyk – Sołtysa Wsi Dłużyna i jednocześnie Radnej Rady Gminy Włoszakowice, Pani Zofii Strzymińskiej – Radnej Rady Gminy Włoszakowice oraz Członków Zespołu ds.Realizacji Projektu POIiŚ.

Umowa została zawarta z przedsiębiorstwem ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor, reprezentowanym przez Właściciela Przedsiębiorstwa Pana Ferdynanda Kaczor.

Inwestycja jest  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Wykonawca wyłoniony został na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego.

Wykonawca zgodnie z umową wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31 lipca 2018 roku. Wartość zawartej umowy 3 159 440,93 zł brutto.

podpisanie umowy dluzyna  

podpisanie umowy dluzyna1  

podpisanie umowy dluzyna2

zdjęcia A.A tekst B.Adamczewski  

Dodano 23.11.2016r. Ruszają pierwsze kontrakty w ramach projektu POIiŚ

W dniu 22 listopada 2016 roku przedstawiciele zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I" dokonali odbioru technicznego siedmiu tablic informacyjno-pamiątkowych zamontowanych w miejscach związanych z realizacją przedsięwzięcia tj. :

1) Włoszakowice ul. Leszczyńska (wjazd od strony Leszna)

2) Włoszakowice – początek ul. Leszczyńskiej od strony ronda im. Jana Pawła II

3) Dłużyna - wjazd od strony Charbielina

4) Dłużyna – wjazd od strony Włoszakowic

5) Sądzia – wjazd od strony Bukówca Górnego

6) Krzycko Wielkie – wjazd od strony Boguszyna

7) Krzycko Wielkie – wjazd od strony Krzycka Małego

Wartość wykonanej usługi wynosi 17 158,50 zł brutto, a jej Wykonawcą była Drukarnia amd Andrzej Martynów z siedzibą we Włoszakowicach.

tab1

Włoszakowice ul. Leszczyńska (wjazd od strony Leszna) 

tab2 Włoszakowice – początek ul. Leszczyńskiej od strony ronda im. Jana Pawła II 

tab3 Dłużyna – wjazd od strony Włoszakowic 

tab4 Dłużyna - wjazd od strony Charbielina 

tab5 Sądzia – wjazd od strony Bukówca Górnego 

tab6 Krzycko Wielkie – wjazd od strony Boguszyna 

tab7 Krzycko Wielkie – wjazd od strony Krzycka Małego 

Tekst i zdjęcia B.Adamczewski

 

 

 

Dodno 03.11.2016r. Podpisanie umowy dot. nadzoru inwestorskiego w ramach projektu POIiŚ

W dniu 3 listopada 2016 roku w Salce Masońskiej Urzędu Gminy, wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki podpisał kolejną umowę w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”.

Umowa została zawarta z przedsiębiorstwem Stanisław Kowaliszyn Firma Wielobranżowa BOST i dotyczy wykonania zadania polegającego na usłudze nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Wykonawca wyłoniony został na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego.

Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Wartość zawartej umowy 246000,00 zł brutto.

nadzór inwestorski  

nadzor inwestorski zdj 2 Tekst. M.Mroziński Zdjęcia A.A.

 

Dodano 11.10.2016r. Podpisanie kolejnych umów w ramach projektu POIiŚ

 

W dniu 10 października 2016 roku w salce masońskiej Urzędu Gminy, Wójt

Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie Skarbnik

Gminy Marii Rolka podpisał kolejne dwie umowy w ramach projektu

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej

Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”.

Pierwsza z umów została zawarta z Pracownią Projektową EKO – INSTAL

Harasimowicz i Wspólnicy S.J.  i dotyczy wykonania zadania

polegającego na usłudze nadzoru autorskiego przy realizacji budowy

sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, której zakres zawiera się w

przedmiotowym projekcie, współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka

wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona

Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Wykonawca wyłoniony

został na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w formie zapytań ofertowych.

Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie

do 28 lutego 2018 roku. Wartość zawartej umowy 15 252,00 zł brutto

kanalizacja w Dłużynie1

 

Druga z umów zawarta została z ARCHGEO Badania i Usługi Łukasz

Lisiecki i dotyczy wykonania zadania polegającego na usłudze nadzoru

archeologicznego podczas robót budowlanych wchodzących w zakres w/w

zadania inwestycyjnego. Wykonawca wyłoniony został na podstawie

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

formie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na stronie interentowej

Zamawiającego.

Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie

do 31 grudnia 2019 roku. Wartość zawartej umowy 32595,00 zł brutto

kanalizacja w Dłużynie2 Tekst: Mateusz Mroziński, zdjęcia: A.A.

 

Dodano 29.09.2016r. Podpisanie umowy z pierwszym Wykonawcą

 

W dniu 29 września 2016 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Marii Rolki podpisał umowę z Drukarnią AMD Andrzej Martynów.

Umowa dotyczy wykonania zadania polegającego na dostawie i montażu materiałów promocyjnych w postaci siedmiu tablic informacyjno - pamiątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Wykonawca wyłoniony został na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytań ofertowych.

Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 21 października 2016 roku.

tablice1  

tablice2  

tablice3

Tekst: B. Adamczewski, foto: A. A.

 

Dodano 13.09.2016r. Podpisanie umowy z NFOŚiGW

 

Przygotowany przez Gminę Włoszakowice projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Włoszakowice - Etap I" otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”  oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

W Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucją Wdrażającą.

Ponadto w uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, sekretarz gminy Monika Klemenska, członkowie zespołu ds. realizacji projektu z przewodniczącym zespołu Rafałem Jagodzikiem, sołtysi Sądzi, Dłużyny i Krzycka Wielkiego, a także radni Rady Gminy.

Jeszcze we wrześniu ogłoszone zostaną pierwsze przetargi i zapytania ofertowe: na dostawę i montaż tablic reklamowych, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad projektem, na prowadzenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, na prowadzenie nadzoru  archeologicznego nad robotami budowlanymi, na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie  oraz na budowę i wymianę sieci wodociągowej we Włoszakowicach na ul. Ogrodowej i ul. Leszczyńskiej wraz z montażem zestawu pompowego na stacji wodociągowej. Rozpoczęcie robót planowane jest jeszcze w 2016 r.

Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w miejscowościach Sądzia i Krzycko Wielkie oraz rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2017 r.

Zakończenie projektu planowane jest na 2019 r.

Przypomnijmy, że w zakres projektu wchodzą następujące zadania:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna;
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądzia i Krzycko Wielkie;
  3. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Sądzia i Krzycko Wielkie;
  4. Modernizacja wodociągowej stacji pompowej i rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, kosztorysu, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej realizacji i odbioru robót;
  5. Nadzory inwestorskie, autorskie i archeologiczne;
  6. Promocja projektu - dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych;
  7. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.

Koszt projektu brutto – 20 613 525,47 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych netto – 16 617 637,94 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych netto -  12 463 228,46 zł.

Wartość dofinansowania netto – 10 593 744,19 zł.