Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Gmina Włoszakowice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.108.306,15 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań"

Dodano: 2019-04-29 12:49

 Ogłoszenie nr 510083623-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.
Gmina Włoszakowice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.108.306,15 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązańOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
takNumer ogłoszenia: 530579-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 41105069800000, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.108.306,15 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BRF.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.108.306,15 PLN. Zamawiający wymaga: a) sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany w 2 transzach: ▪ 1.500.000,00 zł do dnia 16.04.2019r., ▪ 1.608.306,15 zł do dnia 15.07.2019r. na wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice; okres kredytowania: od 16.04.2019 r. do 10.01.2025 r. (tj. od dnia uruchomienia transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej); karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od marca 2020 roku; okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, wg wyszczególnienia zawartego w tabeli w pkt 3 ust. 5 lit d) SIWZ; sposób płatności odsetek: odsetki płatne kwartalnie, spłata rat odsetkowych będzie następowała: kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10.07.2019. r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 30.06.2019 r.; koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp),koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M z dn. 21.03.2019 roku –1,64 %, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy); Zamawiający zastrzega, że jedynymi kosztami obsługi kredytu są wyłącznie koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu; forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową; sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp); prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego; prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu, Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,50% kwoty udzielonego kredytu; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 3.108.306,15 zł oraz w późniejszych niż wskazanych w pkt 5 ust. 3 lit. a) SIWZ terminach, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego; w razie zaistnienia okoliczności wypłaty transz w wysokości niższej niż zakładana, zmniejszeniu ulegnie liczba rat, odstępując od rat kredytowych; Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SIWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat; Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 307691.48 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach Email wykonawcy: bank@bswloszakowice.pl Adres pocztowy: ul. K. Kurpińskiego 29a Kod pocztowy: 64-140 Miejscowość: Włoszakowice Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Śmiglu Email wykonawcy: Adres pocztowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 284119.58 Oferta z najniższą ceną/kosztem 284119.58 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284119.58 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.