I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Boguszynie

Dodano: 2019-04-18 11:02

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), zawiadamiam, że na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice wywieszone zostało niniejsze ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Boguszynie, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00043707/9

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

- 76/15 o powierzchni 716 m² cena wywoławcza 21200,00 zł

- 76/16 o powierzchni 640 m² cena wywoławcza 19100,00 zł

- 76/17 o powierzchni 640 m² cena wywoławcza 19100,00 zł

- 76/18 o powierzchni 628 m² cena wywoławcza 19100,00 zł

- 76/19 o powierzchni 803 m² cena wywoławcza 23500,00 zł

- 76/20 o powierzchni 640 m² cena wywoławcza 19100,00 zł

- 76/21 o powierzchni 640 m² cena wywoławcza 19100,00 zł

- 76/22 o powierzchni 628 m² cena wywoławcza 19100,00 zł

- 76/24 o powierzchni 748 m² cena wywoławcza 22000,00 zł

- 76/25 o powierzchni 720 m² cena wywoławcza 21300,00 zł

- 76/26 o powierzchni 714 m² cena wywoławcza 21100,00 zł

- 76/27 o powierzchni 696 m² cena wywoławcza 20900,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 3 czerwca 2019 r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 24 maja 2019 r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań.

Zgodnie z opracowanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.117 lub telefonicznie 065 52 52 992.

Wójt

mgr Robert Kasperczak