Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice

Dodano: 2018-12-28 14:22

 Ogłoszenie nr 500307468-N-2018 z dnia 28-12-2018 r.
Gmina Włoszakowice: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy WłoszakowiceOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
takNumer ogłoszenia: 660547-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
B.NiB. 271.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje terenów niezamieszkałych, tj. podmiotów gospodarczych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku. Zamawiający informuje, że zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Włoszakowice jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani – Trzebania 15, 64-113 Osieczna. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać następujące rodzaje odpadów: bezpośrednio z terenu nieruchomości, w każdych ilościach: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; b) papier i tektura (makulatura); c) tworzywa sztuczne i metale; d) szkło bezbarwne; e) szkło kolorowe; f) odpady zielone; g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w każdych ilościach: a) papier i tektura (makulatura); b) tworzywa sztuczne i metale; c) szkło bezbarwne; d) szkło kolorowe; e) odpady zielone; f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; h) przeterminowane i niewykorzystane leki; i) chemikalia; j) zużyte baterie i akumulatory; k) zużyte opony; W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości rocznie. Zamawiający będzie ponosił koszty zagospodarowania następujących odpadów komunalnych: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 2) odpady zebrane w ramach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): - papier i tektura (makulatura), - tworzywa sztuczne i metale, - szkło bezbarwne, - szkło kolorowe, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - odpady zielone, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - przeterminowane i niewykorzystane leki, - chemikalia, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyte opony, - odpady budowlane i rozbiórkowe (z grupy 17). Wykonawca będzie ponosił koszty zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych odebranych w ramach objazdowej zbiórki odpadów, tj.: - papier i tektura (makulatura), - tworzywa sztuczne i metale, - szkło bezbarwne, - szkło kolorowe, - odpady zielone, - meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz przeterminowane i niewykorzystane leki przekazywane przez mieszkańców do punktów zbiórki zlokalizowanych w aptekach działających na terenie Gminy Włoszakowice. Wykonawca będzie ponosił koszty zagospodarowania przeterminowanych i niewykorzystanych leków gromadzonych w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Włoszakowice. Zasady i organizacja zbiórki odpadów komunalnych: Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych, z podziałem na nieruchomości na których są: segregowane i niesegregowane odpady oraz ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość. Odbieranie odpadów odbywać się ma od godziny 6.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zbiórka polega na: a) załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomością zamieszkałą, b) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, c) transporcie odebranych odpadów, d) przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w pkt. 3.3.1 SIWZ, które zostały wystawione w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice, tj. z przed posesji przy krawędzi jezdni lub przy altanach śmietnikowych, umożliwiający swobodny do nich dojazd. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych o problematycznej lokalizacji oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu lub śniegu z miejsc trudnodostępnych poprzez organizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór tych odpadów. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz wszystkich odpadów selektywnie zbieranych powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi o konstrukcji zabezpieczonej przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jak również samych odpadów na otoczenie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków o pojemności od 60 litrów do 240 litrów wykonanych z foli polietynelowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Należy zastosować następujące oznakowanie kolorystyczne worków: kolor niebieski – worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury; kolor biały – worki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego; kolor zielony – worki przeznaczone do zbierania szkła kolorowego; kolor żółty – worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i metalu. Na workach umieszcza się w widocznym miejscu odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu napis: „PAPIER”, „SZKŁO BEZBARWNE”, „SZKŁO KOLOROWE”, „TWORZYWA SZTUCZNE, METAL”, oraz dane Wykonawcy (nazwa i kontakt telefoniczny). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadzie „wymiany”, a więc za jeden pełny worek właściciel nieruchomości otrzymuje jeden pusty. Harmonogram wywozu odpadów Zamawiający sporządza (w uzgodnieniu z Wykonawcą) corocznie we własnym zakresie i na własny koszt i przekazuje właścicielom nieruchomości w terminie do 31 grudnia 2018 roku na rok 2019. Za opracowanie, przygotowanie i dystrybucję harmonogramu wywozu odpadów Zamawiający obciąży Wykonawcę każdorazowo kwotą 1,50 zł netto od każdego właściciela nieruchomości na podstawie faktury płatnej w terminie 14 dni od jej dostarczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 10 stycznia 2019 r. apteki prowadzące działalność na terenie Gminy Włoszakowice, tj. w Krzycku Wielkim przy ulicy P. A. Krzyckiego, we Włoszakowicach przy ulicy Plac 21 Października, ulicy Zalesie i ulicy K. Kurpińskiego oraz w Boszkowo-Letnisku przy ulicy Dworcowej w pojemniki do gromadzenia przeterminowanych i niewykorzystanych leków, w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Włoszakowice regularnego pozbywania się tej frakcji odpadów, a także do regularnego ich opróżniania i przekazywania odpadów do dalszego zagospodarowania. Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Włoszakowice w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. otwarty co najmniej 1 raz w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie. Wykonawca winien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany będzie PSZOK, a nieruchomość musi spełniać wymagania prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i PPOŻ itp. PSZOK powinien być zlokalizowany na terenie utwardzonym, z miejscem do parkowania pojazdów, ogrodzonym, oświetlonym, całodobowo monitorowany i dozorowany oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną. Wykonawca odpowiada za zachowanie na terenie PSZOK-u i wokół niego czystości i porządku oraz nie dopuszcza do jego przepełnienia. PSZOK będzie przyjmował odpady od mieszkańców zgodnie z zaoferowaną w formularzu ofertowym częstotliwością, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu przez cały okres trwania zamówienia. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną o lokalizacji PSZOK i godzinach jego funkcjonowania. Wykonawca wyposaży PSZOK w odpowiednie pojemniki, tak aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Włoszakowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice (tj. odpowiednie pojemniki, kontenery, boksy do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów, adekwatnie do ilości i rodzajów przyjmowanych odpadów oraz odpowiednio zabezpieczy miejsca składowania poszczególnych frakcji w celu zapobiegania ich zmieszaniu lub zanieczyszczeniu terenu). Minimalne wyposażenie PSZOK to: odpowiednia ilość kontenerów i pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, opisanych rodzajem zbieranego odpadu, waga towarowa z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar, pomieszczenie biurowe. PSZOK powinien być przystosowany do magazynowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić profesjonalną usługę właścicielom nieruchomości dostarczającym odpady do PSZOK oraz prowadzić elektroniczną ewidencję: a) rodzaju odebranych odpadów, b) ilości przyjmowanych odpadów, c) datę przyjęcia odpadów, d) adres osoby dostarczającej odpady. W PSZOK-u Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie przyjmować nieograniczoną ilość następujących odpadów: a) papier i tektura (makulatura); b) tworzywa sztuczne i metale; c) szkło bezbarwne; d) szkło kolorowe; e) odpady zielone; f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; h) przeterminowane i niewykorzystane leki; i) chemikalia; j) zużyte baterie i akumulatory; k) zużyte opony. W PSZOK-u Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie przyjmować ograniczoną ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości rocznie. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania odpadów wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszakowice, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według wykazu otrzymanego od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą (np. potwierdzenie dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że odpady dostarczone do PSZOK pochodzą od właściciela nieruchomości zlokalizowanej poza obszarem działalności Zamawiającego zobowiązany jest do odmowy ich przyjęcia. Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady Wykonawca ma obowiązek wydać potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK tzw. „Karty przekazania odpadu”. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania regulaminu lub instrukcji obsługi PSZOK. W treści regulaminu bądź instrukcji powinny znajdować się informacje dotyczące: obowiązku obsługującego punkt, uprawnień przywożących odpady, wykazu odpadów przyjmowanych od mieszkańców i czasowo gromadzonych w punkcie, zakazu czyli wykazu odpadów, które nie będą przyjmowane lub od kogo nie będą przyjmowane odpady, godzin przyjmowania odpadów itp. Odpady, które mieszkańcy będą dostarczać do PSZOK, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji posiadającej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Wykonawca zapewni w PSZOK załadunek zgromadzonych odpadów na środki transportu zbiorczego do miejsca dalszego zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych. Wykonawca zapewni transport zebranych i zmagazynowanych w PSZOK odpadów własnymi środkami transportu do miejsca ich dalszego odzysku, recyklingu lub składowania. Odpady zielone należy przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu, w którym znajduje się Gmina Włoszakowice lub w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego NR XXXI/810/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. Zamawiający pokrywa koszty składowania, recyklingu lub odzysku odpadów zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemników lub zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji „Reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, niedostarczenie worków do selektywnej zbiórki itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj i wagę przekazanych odpadów komunalnych. Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Włoszakowice. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n i 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia a mogących mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości, który to zadeklarował, obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. O zaistniałej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, nie później niż w ciągu 48 godzin. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu (data i godzina), miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis uzasadniający podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokółu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobiegania wysypywania się odpadów z pojemników/worków podczas dokonywania ich odbioru. W szczególności Wykonawcę obowiązuje: • zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą, • zakaz mieszania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości niezamieszkałych, co oznacza, że Wykonawca do pojazdu, w którym dokonuje odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych nie może przyjmować w tym samym czasie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych, • zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów wytworzonych na terenie gminy Włoszakowice z odpadami wytworzonymi na terenie innych gmin, • zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie załadunku i transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itp.). Zamawiający wymaga zapłaty za każdy 1Mg odpadów selektywnie zebranych zbytych do przetwarzania prowizji w wysokości 1 zł netto/1 Mg. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zgodnymi z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, w szczególności poprzez przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego dla Regionu V, chyba, że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprawniające do przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej. Wykonawca nie może wywozić zmieszanych odpadów komunalnych i zielonych odebranych z terenu gminy - poza obszar Regionu V. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi z tytułu realizacji niniejszej umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym i 2- letniej gwarancji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 391842.08 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając Email wykonawcy: zajac.wloszakowice@interia.pl Adres pocztowy: ul. Szkolna 46 Kod pocztowy: 64-234 Miejscowość: Błotnica Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 479520.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 479520.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 479520.00 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

--