Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie – Letnisku, Boszkowie i Dominicach

Dodano: 2018-12-28 14:18

Ogłoszenie nr 500307453-N-2018 z dnia 28-12-2018 r.
Gmina Włoszakowice: Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie – Letnisku, Boszkowie i DominicachOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
takNumer ogłoszenia: 655639-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie – Letnisku, Boszkowie i Dominicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
B.NiB. 271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku poprzez zbieranie i wywóz odpadów z częstotliwością gwarantującą utrzymanie czystości w koszach publicznych i wokół nich, a także wzdłuż ciągów komunikacyjnych (jednak nie rzadziej niż w terminach określonych w pkt 3.2.2. SIWZ), w tym: 1) Teren plaży głównej przy ulicy Dworcowej w Boszkowie-Letnisku (działka o numerze ewidencyjnym 103/16 obręb Grotniki) za wyjątkiem plaży należącej do Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Sułkowski” i deptaku należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, 2) Ulica Dominicka wraz z poboczami w Boszkowie-Letnisku, 3) Przejścia publiczne z ulicy Dominickiej do Promenady w Boszkowie-Letnisku, 4) Promenada wraz z przylegającymi do niej plażami w Boszkowie-Letnisku (działki o numerach ewidencyjnych: 647/18, 5004/21, 647/11 i 647/12 obręb Włoszakowice), 5) Ulica Źródlana wraz z poboczami w Boszkowie-Letnisku, 6) Ulica Leśna wraz z poboczami w Boszkowie-Letnisku, 7) Ulica Żeglarska w Boszkowie-Letnisku, 8) Łącznik drogowy pomiędzy ulicą Dominicką i ulicą Żeglarską (przy sklepie „SEZAM”) w Boszkowie-Letnisku, 9) Droga gminna z Boszkowa-Letniska do Dominic i dalej w kierunku Górska, 10) Teren plaży naprzeciw Osiedla I w Dominicach (działka o numerze ewidencyjnym 77 obręb Dominice), 11) Ulica Brzozowa w Boszkowie-Letnisku, 12) Ulica Cicha w Boszkowie-Letnisku, 13) Ulica Jasna w Boszkowie-Letnisku, 14) Ulica Kanałowa w Boszkowie-Letnisku, 15) Ulica Łąkowa w Boszkowie-Letnisku, 16) Ulica Malinowa, w Boszkowie-Letnisku 17) Ulica Piaskowa w Boszkowie-Letnisku, 18) Ulica Pocztowa w Boszkowie-Letnisku, 19) Ulica Podgórna w Boszkowie-Letnisku, 20) Ulica Różana w Boszkowie-Letnisku, 21) Ulica Słoneczna w Boszkowie-Letnisku, 22) Ulica Sosnowa w Boszkowie-Letnisku, 23) Ulica Turystyczna w Boszkowie-Letnisku, 24) Ulica Wiatraczna w Boszkowie-Letnisku, 25) Ulica Wierzbowa w Boszkowie-Letnisku, 26) Ulica Wiosenna w Boszkowie-Letnisku, 27) Ulica Wiśniowa w Boszkowie-Letnisku, 28) Ulica Wiewiórkowa w Boszkowie-Letnisku, 29) Ulica Zacisze w Boszkowie-Letnisku, 30) Ulica Akacjowa w Boszkowie-Letnisku, 31) Ulica Azaliowa w Boszkowie-Letnisku, 32) Ulica Brzozowa w Boszkowie, 33) Ulica Bukowa w Boszkowie, 34) Ulica Dębowa w Boszkowie, 35) Ulica Fiołkowa w Boszkowie-Letnisku, 36) Ulica Irysowa w Boszkowie-Letnisku, 37) Ulica Jesionowa w Boszkowie, 38) Ulica Klonowa w Boszkowie, 39) Ulica Konwaliowa w Boszkowie-Letnisku, 40) Ulica Liliowa w Boszkowie-Letnisku, 41) Ulica Makowa w Boszkowie-Letnisku, 42) Ulica Narcyzowa w Boszkowie-Letnisku, 43) Ulica Świerkowa w Boszkowie, 44) Ulica Topolowa w Boszkowie, 45) Ulica Tulipanowa w Boszkowie-Letnisku, 46) Ulica Wierzbowa w Boszkowie. (3.2.2. SIWZ) Czynności, o których mowa wyżej należy wykonywać nie rzadziej niż: 1) w okresie od 1 listopada do 31 marca 1 raz w tygodniu, 2) w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października 2 razy w tygodniu, 3) w okresie od 1 maja do 15 czerwca oraz od 15 września do 30 września 3 razy w tygodniu, 4) w okresie od 16 czerwca do 14 września codziennie, a w dni: sobota i niedziela 2 razy dzienne. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego należy dołożyć starań do zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu i ludzi w celu należytego wykonania usługi, należy zapewnić szybkie i z zachowaniem warunków sanitarnych uprzątnięcie zebranych odpadów. W koszcie wykonywanych czynności w ramach utrzymania czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie i Dominicach należy uwzględnić: a) zmienną ilość odpadów komunalnych w ciągu roku, zależną od warunków atmosferycznych, b) bardzo duże ilości odpadów pozostawianych w koszach publicznych na odpady i wokół nich w okresie nasilenia ruchu turystycznego, c) nienormowany czas pracy w okresie nasilenia ruchu turystycznego, d) koszt zakupu worków celem ich umiejscawiania w koszach publicznych, e) koszt transportu i zrzutu odpadów na składowisku odpadów, f) koszt segregowania zebranych z miejsc publicznych odpadów. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi z tytułu realizacji niniejszej umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym i 2- letniej gwarancji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90511300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 203697.69 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając Email wykonawcy: zajac.wloszakowice@interia.pl Adres pocztowy: ul. Szkolna 46 Kod pocztowy: 64-234 Miejscowość: Błotnica Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 228960 Oferta z najniższą ceną/kosztem 228960 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228960 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
--