Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice

Dodano: 2018-12-03 08:38

 

Ogłoszenie nr 500288025-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.

 

Zarząd Dróg Gminnych: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak  Numer ogłoszenia: 500266158-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Gminnych, Krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64140   Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106.  Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie : 1. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. a) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018r. Poz.755 ze zm.) b) instrukcją organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp z o.o. c) instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp zo.o. oraz z wytycznymi i zaleceniami Zleceniodawcy, 2. Eksploatacji urządzeń w sposób zapewniający : a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia b) optymalną żywotność urządzeń c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego d) zachowanie wymagań ochrony środowiska e) bezpieczną i ekonomiczna pracę urządzeń f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej Usługi w pkt. 1-2 realizowane są na obwodach i urządzeniach których właścicielem jest ENEA S.A. Zamawiający nie może bez zgody właściciela dokonywać na ich urządzeniach jakichkolwiek zmian, modernizacji czy rozbudowy w celu zwiększenia oświetlenia pasa drogowego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

 

Dodatkowe kody CPV: 65300000-6, 65320000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 99377.16  Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34  Email wykonawcy: ro3@eneos.pl  Adres pocztowy: ul.Ku Słońcu 34  Kod pocztowy: 71-080  Miejscowość: Szczecin  Kraj/woj.: zachodniopomorskie  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 122233.91  Oferta z najniższą ceną/kosztem 122233.91  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122233.91  Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art.67 ust.1 pkt.1 lit a, art. 67 ust.1 pkt.1 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) dostawy usług lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, W przypadku zamówienia realizowanego przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach występuje stan faktyczny i prawny, gdyż obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy ( ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 roku tj. Dz. U z 2018 poz. 994 ze zm. ). Na terenie gminy Włoszakowice około 90 % sieci i urządzeń stanowi własność ENEA S.A. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Włoszakowice, gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej – ENEA S.A. na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENEA Operator Sp z o.o. Zarząd Dróg Gminnych w imieniu Gminy Włoszakowice wystąpił do ENEA S.A. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego wykonawcę. ENEA S.A. Pismem z dnia 20 września nr DU/UE/EO/PW/753/2013 nie wyraziła zgody na podejmowanie przez ZDG we Włoszakowicach jakichkolwiek działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu usług utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEA S.A. traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności ENEA S.A. Z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem, konserwacją punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny i wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt.1 lit.a – przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze lit.b – przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych – Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.