Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice

Dodano: 2018-11-29 14:53

Ogłoszenie nr 655144-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.  

Gmina Włoszakowice: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszakowice, krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29 , 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (URL): www.wloszakowice.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Zamawiającego. Adres: ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice Numer referencyjny: B.NiB.271.2.2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać każdą ilość odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje terenów niezamieszkałych, tj. podmiotów gospodarczych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku. Zamawiający informuje, że zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Włoszakowice jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani – Trzebania 15, 64-113 Osieczna. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać następujące rodzaje odpadów: bezpośrednio z terenu nieruchomości, w każdych ilościach: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; b) papier i tektura (makulatura); c) tworzywa sztuczne i metale; d) szkło bezbarwne; e) szkło kolorowe; f) odpady zielone; g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w każdych ilościach: a) papier i tektura (makulatura); b) tworzywa sztuczne i metale; c) szkło bezbarwne; d) szkło kolorowe; e) odpady zielone; f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; h) przeterminowane i niewykorzystane leki; i) chemikalia; j) zużyte baterie i akumulatory; k) zużyte opony; W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości rocznie. Zamawiający będzie ponosił koszty zagospodarowania następujących odpadów komunalnych: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 2) odpady zebrane w ramach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): - papier i tektura (makulatura), - tworzywa sztuczne i metale, - szkło bezbarwne, - szkło kolorowe, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - odpady zielone, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - przeterminowane i niewykorzystane leki, - chemikalia, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyte opony, - odpady budowlane i rozbiórkowe (z grupy 17). Wykonawca będzie ponosił koszty zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych odebranych w ramach objazdowej zbiórki odpadów, tj.: - papier i tektura (makulatura), - tworzywa sztuczne i metale, - szkło bezbarwne, - szkło kolorowe, - odpady zielone, - meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz przeterminowane i niewykorzystane leki przekazywane przez mieszkańców do punktów zbiórki zlokalizowanych w aptekach działających na terenie Gminy Włoszakowice. Wykonawca będzie ponosił koszty zagospodarowania przeterminowanych i niewykorzystanych leków gromadzonych w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Włoszakowice. Zasady i organizacja zbiórki odpadów komunalnych: Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych, z podziałem na nieruchomości na których są: segregowane i niesegregowane odpady oraz ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość. Odbieranie odpadów odbywać się ma od godziny 6.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zbiórka polega na: a) załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomością zamieszkałą, b) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, c) transporcie odebranych odpadów, d) przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w pkt. 3.3.1 SIWZ, które zostały wystawione w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice, tj. z przed posesji przy krawędzi jezdni lub przy altanach śmietnikowych, umożliwiający swobodny do nich dojazd. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych o problematycznej lokalizacji oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu lub śniegu z miejsc trudnodostępnych poprzez organizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór tych odpadów. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz wszystkich odpadów selektywnie zbieranych powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi o konstrukcji zabezpieczonej przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jak również samych odpadów na otoczenie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków o pojemności od 60 litrów do 240 litrów wykonanych z foli polietynelowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Należy zastosować następujące oznakowanie kolorystyczne worków: kolor niebieski – worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury; kolor biały – worki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego; kolor zielony – worki przeznaczone do zbierania szkła kolorowego; kolor żółty – worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i metalu. Na workach umieszcza się w widocznym miejscu odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu napis: „PAPIER”, „SZKŁO BEZBARWNE”, „SZKŁO KOLOROWE”, „TWORZYWA SZTUCZNE, METAL”, oraz dane Wykonawcy (nazwa i kontakt telefoniczny). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadzie „wymiany”, a więc za jeden pełny worek właściciel nieruchomości otrzymuje jeden pusty. Harmonogram wywozu odpadów Zamawiający sporządza (w uzgodnieniu z Wykonawcą) corocznie we własnym zakresie i na własny koszt i przekazuje właścicielom nieruchomości w terminie do 31 grudnia 2018 roku na rok 2019. Za opracowanie, przygotowanie i dystrybucję harmonogramu wywozu odpadów Zamawiający obciąży Wykonawcę każdorazowo kwotą 1,50 zł netto od każdego właściciela nieruchomości na podstawie faktury płatnej w terminie 14 dni od jej dostarczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 10 stycznia 2019 r. apteki prowadzące działalność na terenie Gminy Włoszakowice, tj. w Krzycku Wielkim przy ulicy P. A. Krzyckiego, we Włoszakowicach przy ulicy Plac 21 Października, ulicy Zalesie i ulicy K. Kurpińskiego oraz w Boszkowo-Letnisku przy ulicy Dworcowej w pojemniki do gromadzenia przeterminowanych i niewykorzystanych leków, w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy Włoszakowice regularnego pozbywania się tej frakcji odpadów, a także do regularnego ich opróżniania i przekazywania odpadów do dalszego zagospodarowania. Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Włoszakowice w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. otwarty co najmniej 1 raz w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie. Wykonawca winien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany będzie PSZOK, a nieruchomość musi spełniać wymagania prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i PPOŻ itp. PSZOK powinien być zlokalizowany na terenie utwardzonym, z miejscem do parkowania pojazdów, ogrodzonym, oświetlonym, całodobowo monitorowany i dozorowany oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną. Wykonawca odpowiada za zachowanie na terenie PSZOK-u i wokół niego czystości i porządku oraz nie dopuszcza do jego przepełnienia. PSZOK będzie przyjmował odpady od mieszkańców zgodnie z zaoferowaną w formularzu ofertowym częstotliwością, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu przez cały okres trwania zamówienia. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną o lokalizacji PSZOK i godzinach jego funkcjonowania. Wykonawca wyposaży PSZOK w odpowiednie pojemniki, tak aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Włoszakowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice (tj. odpowiednie pojemniki, kontenery, boksy do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów, adekwatnie do ilości i rodzajów przyjmowanych odpadów oraz odpowiednio zabezpieczy miejsca składowania poszczególnych frakcji w celu zapobiegania ich zmieszaniu lub zanieczyszczeniu terenu). Minimalne wyposażenie PSZOK to: odpowiednia ilość kontenerów i pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, opisanych rodzajem zbieranego odpadu, waga towarowa z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar, pomieszczenie biurowe. PSZOK powinien być przystosowany do magazynowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić profesjonalną usługę właścicielom nieruchomości dostarczającym odpady do PSZOK oraz prowadzić elektroniczną ewidencję: a) rodzaju odebranych odpadów, b) ilości przyjmowanych odpadów, c) datę przyjęcia odpadów, d) nazwisko i imię oraz adres osoby dostarczającej odpady. W PSZOK-u Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie przyjmować nieograniczoną ilość następujących odpadów: a) papier i tektura (makulatura); b) tworzywa sztuczne i metale; c) szkło bezbarwne; d) szkło kolorowe; e) odpady zielone; f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; h) przeterminowane i niewykorzystane leki; i) chemikalia; j) zużyte baterie i akumulatory; k) zużyte opony. W PSZOK-u Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie przyjmować ograniczoną ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości rocznie. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania odpadów wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszakowice, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według wykazu otrzymanego od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą (np. potwierdzenie dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że odpady dostarczone do PSZOK pochodzą od właściciela nieruchomości zlokalizowanej poza obszarem działalności Zamawiającego zobowiązany jest do odmowy ich przyjęcia. Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady Wykonawca ma obowiązek wydać potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK tzw. „Karty przekazania odpadu”. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania regulaminu lub instrukcji obsługi PSZOK. W treści regulaminu bądź instrukcji powinny znajdować się informacje dotyczące: obowiązku obsługującego punkt, uprawnień przywożących odpady, wykazu odpadów przyjmowanych od mieszkańców i czasowo gromadzonych w punkcie, zakazu czyli wykazu odpadów, które nie będą przyjmowane lub od kogo nie będą przyjmowane odpady, godzin przyjmowania odpadów itp. Odpady, które mieszkańcy będą dostarczać do PSZOK, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji posiadającej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Wykonawca zapewni w PSZOK załadunek zgromadzonych odpadów na środki transportu zbiorczego do miejsca dalszego zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych. Wykonawca zapewni transport zebranych i zmagazynowanych w PSZOK odpadów własnymi środkami transportu do miejsca ich dalszego odzysku, recyklingu lub składowania. Odpady zielone należy przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu, w którym znajduje się Gmina Włoszakowice lub w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego NR XXXI/810/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym. Zamawiający pokrywa koszty składowania, recyklingu lub odzysku odpadów zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia pojemników lub zanieczyszczeń powstałych w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji „Reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, niedostarczenie worków do selektywnej zbiórki itp.) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj i wagę przekazanych odpadów komunalnych. Karty przekazania odpadów muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Włoszakowice. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n i 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia a mogących mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości, który to zadeklarował, obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. O zaistniałej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, nie później niż w ciągu 48 godzin. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu (data i godzina), miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis uzasadniający podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokółu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobiegania wysypywania się odpadów z pojemników/worków podczas dokonywania ich odbioru. W szczególności Wykonawcę obowiązuje: • zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą, • zakaz mieszania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości niezamieszkałych, co oznacza, że Wykonawca do pojazdu, w którym dokonuje odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych nie może przyjmować w tym samym czasie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości niezamieszkałych, • zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów wytworzonych na terenie gminy Włoszakowice z odpadami wytworzonymi na terenie innych gmin, • zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie załadunku i transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itp.). Zamawiający wymaga zapłaty za każdy 1Mg odpadów selektywnie zebranych zbytych do przetwarzania prowizji w wysokości 1 zł netto/1 Mg. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zgodnymi z wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, w szczególności poprzez przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego dla Regionu V, chyba, że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprawniające do przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej. Wykonawca nie może wywozić zmieszanych odpadów komunalnych i zielonych odebranych z terenu gminy - poza obszar Regionu V. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi z tytułu realizacji niniejszej umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym i 2- letniej gwarancji. II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90513100-7
90514000-3
90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:  12   lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włoszakowice, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), 2) posiada aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia. 3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm); d) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1466). Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca przedstawia co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych za kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). 2) Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Wykonawca posiada bazę magazynowo – transportową oraz pojazdy spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 r. poz. 122). Wykonawca winien posiadać niżej wymieniony sprzęt i bazę transportowo-magazynową oraz jest zobowiązany do posiadania przez cały okres trwania Zamówienia: • co najmniej 2 pojazdów z zabudową typu śmieciarka, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, • co najmniej 2 pojazdów z zabudową skrzyniową, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • 1 pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji – zabudowa typu śmieciarka, • co najmniej 1 pojazdu do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, • 1 pojazdu lekkiego umożliwiającego wjazd na nieutwardzone drogi, o masie całkowitej do 6 ton, • wszystkie pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, • minimum 2 pojazdy spośród wskazanych powinny posiadać normę emisji spalin minimum EURO III oraz minimum 2 pojazdy normę emisji spalin minimum EURO IV, • wszystkie pojazdy i urządzenia muszą być sprawne, pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne, aktualne dowody rejestracyjne i ubezpieczenie OC. c) będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo – transportową, monitorowaną, dozorowaną, oświetloną, utwardzoną, z miejscem do parkowania pojazdów: • usytuowaną w Gminie Włoszakowice, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, • usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, • wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, • wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, • wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, • wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, • na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do ich mycia i dezynfekcji lub przedstawi Zamawiającemu umowę, że usługi te będą zlecane podmiotom zewnętrznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włoszakowice, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), 2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) 3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) - zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm); 4) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1466). W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej: 1) wykaz usług, o których mowa w rozdziale V pkt. 5.1.3. ppkt a) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz narzędzi, maszyn i urządzeń, o których mowa w rozdziale V pkt. 5.1.3. ppkt b) i c) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SIWZ). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy), 3) dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak Informacja na temat wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach nr konta 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006 z adnotacją: „Wadium – odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 9.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Częstotliwość otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiany ustawowej stawki VAT, b) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, d) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, e) zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowe, wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie usługi. f) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy (w tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b wymienionej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia). IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-10, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 Ogłoszenie nr 500292076-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.
Włoszakowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 655144-N-2018 Data: 29/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 4 W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić profesjonalną usługę właścicielom nieruchomości dostarczającym odpady do PSZOK oraz prowadzić elektroniczną ewidencję: a) rodzaju odebranych odpadów, b) ilości przyjmowanych odpadów, c) datę przyjęcia odpadów, d) nazwisko i imię oraz adres osoby dostarczającej odpady. W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić profesjonalną usługę właścicielom nieruchomości dostarczającym odpady do PSZOK oraz prowadzić elektroniczną ewidencję: a) rodzaju odebranych odpadów, b) ilości przyjmowanych odpadów, c) datę przyjęcia odpadów, d) adres osoby dostarczającej odpady.