Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo – rowerowego Bukówiec Górny-Boguszyn i obwodnica Boguszyna

Dodano: 2018-11-09 10:36

Ogłoszenie nr 500268886-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.

Zarząd Dróg Gminnych: „Wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo – rowerowego Bukówiec Górny-Boguszyn i obwodnica Boguszyna” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 621458-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Gminnych, Krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64140   Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo – rowerowego Bukówiec Górny-Boguszyn i obwodnica Boguszyna”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZDG.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo – rowerowego Bukówiec Górny - Boguszyn i obwodnica Boguszyna. Przedmiot zamówienia obejmuje: - podkład geodezyjny w zakresie opracowania Wykonawcy projektów, - zakres rzeczowy opracowania musi obejmować – projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt koncepcyjny do dnia 29 października 2019 roku, projekt docelowej organizacji ruchu, ewentualne projekty branżowe, usunięcia kolizji ( zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo do akceptacji w ZDG), uzgodnienia w sprawie połączeń z drogami powiatowymi, część przetargową, ewentualny plan wyrębu. - projekt budowlano – wykonawczy musi zawierać – część opisowo – obliczeniową, opis techniczny, wszystkie niezbędne obliczenia, informację BIOZ, decyzję środowiskową, wymagane uzgodnienia ZUD, RDOŚ, ENEA, WOD – KAN, GAZ TP wypisy z rejestru gruntu, operat wodno-prawny, część kosztową – przedmiar robót część rysunkową – plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne, przekroje normalne, szczegóły. - projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać decyzję ZRID. Jednocześnie projekt budowlany ma spełniać zadania projektu wykonawczego. - Wykonawca przygotuje wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. - projekt koncepcyjny zawierać musi usytuowanie drogi w planie. - część przetargowa ( opracowana oddzielnie) musi zawierać następujące opracowania – dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U z 2013 roku poz. 1129). Szczegółowe specyfikacje techniczne SST należy sporządzić dla zadania objętego zamówieniem w formie i na podstawie OST przygotowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami) (w formie umożliwiającej dalsze jej powielanie). Wszystkie zapisy dotyczące warunków kontraktu z przyszłym wykonawca robót umieszczone w SST muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie SST zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz. 1389) wykonany w 2 egzemplarzach. Kosztorys inwestorki musi być sporządzony w oparciu o SST. Pozycje kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z pozycjami kosztorysu ofertowego i przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi być opracowany w oparciu o SST. Część przetargową należy przygotować w formie papierowej w następującej ilości : dokumentacja projektowa – szt 1, SST – szt. 1, kosztorys inwestorski – szt 2, kosztorys ofertowy – szt 2. Kosztorys inwestorski i SST należy przygotować także w formie elektronicznej. Dokumentacje projektową i SST należy także przygotować w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej w czasie trwania robót budowlanych na podstawie dokumentacji stworzonej w ramach realizacji niniejszego zamówienia, nie dłużej niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji technicznej. - Zasady realizacji nadzoru autorskiego: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją, b) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją, c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, d) analizowanie i uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych i przewidzianych w dokumentacji projektowej, e) na wezwanie Zamawiającego – w uzgodnionych przez Strony terminach udział w naradach koordynacyjnych. f) na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionych z Wykonawcą terminach uczestniczenie w odbiorach poszczególnych istotnych części (etapów) robót budowlanych oraz odbiorze końcowym lub/i ostatecznym robót budowlanych objętych Umową o roboty budowlane, g) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4) Opis stanu istniejącego projektowanego ciągu pieszo-rowerowego: a) Planowana trasa ciągu pieszo – rowerowego Bukówiec Górny - Boguszyn i obwodnica Boguszyna. Ciąg pieszo – rowerowy przebiega wzdłuż drogi powiatowej Bukówiec Górny – Boguszyn oraz przy obwodnicy Boguszyna. Łączna długość trasy to około 4,173 – km. Planowany ciąg pieszo - rowerowy ma przechodzić przez grunty orne prywatne oraz tereny leśne. dane wyjściowe do projektowania: - długość trasy objętej projektem – około 4,173 km, - projekt musi być sporządzony o następujące założenia: - szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,50 m - obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,5 m - uwzględnić zjazdy do posesji i na drogi gruntowe - odwodnienie w granicach pasa drogowego - działki do podziału: 28 działek - przy projektowaniu należy kierować się zasadami podanymi w rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124), rozporządzeniu MTiGM z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.) Projekt budowlany (wykonawczy) z wyjątkiem części przetargowej należy opracować w 4 egzemplarzach. Projekt koncepcję należy wykonać w 2 egzemplarzach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do regularnego tj. co 3 tygodnie konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wady przygotowanej dokumentacji na zasadzie rękojmi i gwarancji przez okres 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2018  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 99000.00  Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo - Usługowa, Urszula Król  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: ul. Zacisze 9a  Kod pocztowy: 64-100  Miejscowość: Leszno  Kraj/woj.: wielkopolskie  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 121770.00  Oferta z najniższą ceną/kosztem 121770.00  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121770.00  Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.