Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na przebudowę ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim.”

Dodano: 2018-09-25 13:08

 

Ogłoszenie nr 621399-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.   

Zarząd Dróg Gminnych: „Wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na przebudowę ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie Nazwa projektu lub programu   

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Gminnych, krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29 , 64140   Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106.  Adres strony internetowej (URL): www.wloszakowice.pl  Adres profilu nabywcy:  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa   

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):   

I.4) KOMUNIKACJA:  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak  www.wloszakowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak  www.wloszakowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie   

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie

Nie  adres   

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie  Inny sposób:  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak  Inny sposób:  Osobiście w biurze Zarządu Dróg we Włoszakowicach lub pocztą tradycyjną  Adres:  Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)   

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na przebudowę ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim.”  Numer referencyjny: ZDG.271.7.2018  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano (wykonawczego) na przebudowę ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim. Przedmiot zamówienia obejmuje: - mapy do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej, - podkład geodezyjny w zakresie opracowania Wykonawcy projektów, - zakres rzeczowy opracowania musi obejmować – projekt budowlany, projekt - uzyskanie pozwolenia na budowę wykonawczy, projekt koncepcyjny do dnia 29 czerwca 2019 roku, projekt docelowej organizacji ruchu, ewentualne projekty branżowe, usunięcia kolizji ( zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo do akceptacji w ZDG), uzgodnienia w sprawie połączeń z drogami powiatowymi, część przetargową, ewentualny plan wyrębu. - projekt budowlano – wykonawczy musi zawierać – część opisowo – obliczeniową, opis techniczny, wszystkie niezbędne obliczenia, informację BIOZ, decyzję środowiskową, wymagane uzgodnienia ZUD, RDOŚ, ENEA, WOD – KAN, GAZ TP wypisy z rejestru gruntu, operat wodno-prawny, część kosztową – przedmiar robót część rysunkową – plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne, przekroje normalne, szczegóły. Jednocześnie projekt budowlany ma spełniać zadania projektu wykonawczego. - projekt koncepcyjny zawierać musi usytuowanie drogi w planie. - część przetargowa ( opracowana oddzielnie) musi zawierać następujące opracowania – dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U z 2013 roku poz. 1129). Szczegółowe specyfikacje techniczne SST należy sporządzić dla zadania objętego zamówieniem w formie i na podstawie OST przygotowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami) (w formie umożliwiającej dalsze jej powielanie). Wszystkie zapisy dotyczące warunków kontraktu z przyszłym wykonawca robót umieszczone w SST muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie SST zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz. 1389) wykonany w 2 egzemplarzach. Kosztorys inwestorki musi być sporządzony w oparciu o SST. Pozycje kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z pozycjami kosztorysu ofertowego i przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi być opracowany w oparciu o SST. Część przetargową należy przygotować w formie papierowej w następującej ilości : dokumentacja projektowa – szt 1, SST – szt. 1, kosztorys inwestorski – szt 2, kosztorys ofertowy – szt 2. Kosztorys inwestorski i SST należy przygotować także w formie elektronicznej. Dokumentacje projektową i SST należy także przygotować w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej w czasie trwania robót budowlanych na podstawie dokumentacji stworzonej w ramach realizacji niniejszego zamówienia, nie dłużej niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji technicznej. - Zasady realizacji nadzoru autorskiego: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją, b) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją, c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, d) analizowanie i uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych i przewidzianych w dokumentacji projektowej, e) na wezwanie Zamawiającego – w uzgodnionych przez Strony terminach udział w naradach koordynacyjnych. f) na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionych z Wykonawcą terminach uczestniczenie w odbiorach poszczególnych istotnych części (etapów) robót budowlanych oraz odbiorze końcowym lub/i ostatecznym robót budowlanych objętych Umową o roboty budowlane, g) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Dane wyjściowe do projektowania drogi: a) Przebudowa ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim. - długość odcinka 2,5 km, szerokość drogi 6,0 m, łącznik do ul. Szkolnej 0.36 km. - przy projektowaniu należy kierować się zasadami podanymi w rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124), rozporządzeniu MTiGM z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.) Projekt budowlany (wykonawczy) z wyjątkiem części przetargowej należy opracować w 4 egzemplarzach. Projekt koncepcję należy wykonać w 2 egzemplarzach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do regularnego tj. co 3 tygodnie konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wady przygotowanej dokumentacji na zasadzie rękojmi i gwarancji przez okres 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  Dodatkowe kody CPV:  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:  Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  miesiącach:    lub dniach:  lub  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-29 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-06-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków: a) Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej rozbudowy, budowy, przebudowy ulicy lub drogi o długości minimum 0,5 km. b) Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Osoba ta powinna w ciągu ostatnich 3 lat wykonać co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej rozbudowy, budowy, przebudowy ulicy lub drogi o długości minimum 0,5 km.  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)   

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  Zgodnie z art. 26 ust. 2 p.z.p. przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju/przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami. 2) wykaz osób wskazanych w rozdziale 5 ust. 3 pkt b) SIWZ, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, funkcji w realizacji zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ),  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie  Informacja na temat wadium   

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:   

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie  Informacje dodatkowe:   

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców:   

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  Nie  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  Informacje dodatkowe:  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Nie  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  Nie  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:   

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena [C]

60,00

Doświadczenie głównego projektanta branży drogowej [D]

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  Informacje dodatkowe  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  Informacje dodatkowe:  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  Informacje dodatkowe:  IV.4) Licytacja elektroniczna  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  Data: godzina:  Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2018-10-15, godzina: 12:00,  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie  Wskazać powody:  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  >  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-11-15 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  IV.6.6) Informacje dodatkowe:   

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH