Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2018/2019

Dodano: 2018-09-20 14:09

Ogłoszenie nr 500226690-N-2018 z dnia 20-09-2018 r.
Gmina Włoszakowice: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2018/2019OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
takNumer ogłoszenia: 588515-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BO.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2018/2019 Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: Część I: Trasa nr 1 – dowóz uczniów do szkoły i przedszkola we Włoszakowicach – średnio 70 km dziennie w okresie od września 2018 do kwietnia 2019 oraz średnio 60 km dziennie w okresie od maja do czerwca 2019. Miejscowości objęte dowozem: Boszkowo-Letnisko, Boszkowo – Wieś, Dominice, Ujazdowo, Włoszakowice. Trasa nr 2 – dowóz uczniów do szkoły w Dłużynie – 40 km dziennie. Miejscowości objęte dowozem: Grotniki, Dłużyna, Skarżyń. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym oraz z Zespołu Szkół w Dłużynie na Halę Sportowo-Środowiskową we Włoszakowicach, zajęcia komputerowe klas I-III SP ZSO, jak również przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wydarzenia sportowe, w tym Bieg o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. Część II: Trasa nr 3 – dowóz uczniów do szkół i przedszkola w Krzycku Wielkim i w Jezierzycach Kościelnych – do 160 km dziennie. Miejscowości objęte dowozem: Boguszyn, Krzycko Małe, Sądzia, Krzycko Wielkie, Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wychowanie fizyczne na Hali Sportowo-Środowiskowej we Włoszakowicach, wydarzenia sportowe w tym Bieg Licealisty o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca jest zobowiązany posiadać co najmniej: w Części I przedmiotu zamówienia dwa autobusy, pierwszy (liczba miejsc siedzących przynajmniej 41) realizujący przewozy na trasie nr 1, drugi (liczba miejsc siedzących przynajmniej 51) realizujący przewozy na trasie nr 2 oraz w Części II przedmiotu zamówienia jeden autobus o liczbie miejsc siedzących 61 lub więcej, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego. Podczas ustalania dziennej liczby kilometrów przewozu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie brana pod uwagę odległość, jaką autobus pokona od miejsca postoju do miejsca rozpoczęcia usługi oraz od miejsca zakończenia usługi do jego miejsca postoju. Szczegółowe godziny przewozów zostaną ustalone przez dyrektorów szkół. Przewozy uczniów odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za stan techniczny pojazdu. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z ewentualnych wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń w czasie realizacji przez niego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia uczniom odpowiadające rodzajowi transportu warunki bezpieczeństwa i higieny oraz takie wygody jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje, w szczególności zezwolenia i licencje oraz sprzęt i środki, w tym finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy wobec Zamawiającego, dzieci, opiekunów i osób trzecich. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania, osobiście lub przez osoby wskazane przez Zamawiającego, czynności kontrolnych, sprawdzających prawidłową realizację umowy także poprzez wstęp do autobusu, w tym w obecności funkcjonariuszy właściwych organów oraz do jednostronnego protokołu z takiej kontroli ze skutkiem dla obu stron. W przypadku awarii autobusu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie autobusu zastępczego na czas usunięcia tej awarii. Czas podstawienia pojazdu zastępczego będzie mieścić się w czasie podanym przez Wykonawcę w jego ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający definiuje ten czas, jako czas liczony od momentu wystąpienia awarii, do czasu podstawienia zastępczego autobusu przez Wykonawcę pod budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach (dotyczy Części I zamówienia) oraz pod budynek Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych (dotyczy Części II zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin odwożenia i dowożenia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia kierowcy autobusu w regulaminowy strój: czarne lub ciemnobrązowe półbuty, spodnie (ciemny kolor), koszula (biała lub jasnoniebieska), marynarka (ciemny kolor) lub kurtka (czarna lub brązowa), krawat (w ciemnym jednolitym kolorze). Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
 
Dodatkowe kody CPV: 60130000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Trasa nr 1
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 112192.13 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Kazimierz Samelczak Email wykonawcy: kazimierz.samelczak@o2.pl Adres pocztowy: ul. Powstańców Wlkp. 149 Kod pocztowy: 64-140 Miejscowość: Bukówiec Górny Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 131146.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 131146.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222948.20 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Trasa nr 2
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91940.74 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych Email wykonawcy: skrbeata@poczta.fm Adres pocztowy: ul. Wolsztyńska 11 Kod pocztowy: 64-140 Miejscowość: Włoszakowice Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129084.80 Oferta z najniższą ceną/kosztem 108198.40 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129084.80 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
--