Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.334.536,71 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Dodano: 2018-08-02 14:46

 

Ogłoszenie nr 500183304-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.

Gmina Włoszakowice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.334.536,71 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 582974-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 500159403-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.334.536,71 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BRF.271.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.334.536,71 PLN. Zamawiający wymaga: a) sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany w 1 transzy do dnia 27.07.2018 r. na wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice, b) okres kredytowania: od 27.07.2018 r. do 10.01.2026 r. (tj. od dnia uruchomienia transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej), c) karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 31.03.2019 roku, d) okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, wg poniższego wyszczególnienia: L.p. Termin spłaty Kwota raty 1 31.03.2019 75 000,00 2 30.06.2019 75 000,00 3 30.09.2019 75 000,00 4 31.12.2019 75 000,00 5 31.03.2020 150 000,00 6 30.06.2020 150 000,00 7 30.09.2020 150 000,00 8 31.12.2020 150 000,00 9 31.03.2021 30 000,00 10 30.06.2021 40 000,00 11 30.09.2021 40 000,00 12 31.12.2021 40 000,00 13 31.03.2022 30 000,00 14 30.06.2022 40 000,00 15 30.09.2022 40 000,00 16 31.12.2022 40 000,00 17 31.03.2023 0,00 18 30.06.2023 0,00 19 30.09.2023 0,00 20 31.12.2023 0,00 21 31.03.2024 190 000,00 22 30.06.2024 190 000,00 23 30.09.2024 190 000,00 24 31.12.2024 190 000,00 25 31.03.2025 100 000,00 26 30.06.2025 100 000,00 27 30.09.2025 100 000,00 28 31.12.2025 74 536,71 SUMA 2 334 536,71 e) sposób płatności odsetek: • odsetki płatne kwartalnie, • spłata rat odsetkowych będzie następowała: kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października, z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, • pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10.10.2018 . r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 30.09.2018 r. f) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: • prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp), • koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M z dn. 29.06.2018 roku –1,64 %, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą i niezmienną w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), Zamawiający zastrzega, że jedynymi kosztami obsługi kredytu są wyłącznie koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu. g) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową; h) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp): • prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego, • prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu, • Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,50% kwoty udzielonego kredytu; i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SIWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat; j) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ. 6) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego załącza się dokumenty stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia. 1) Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie udzielona na czas oznaczony. 2) Termin wykonania zamówienia: okres kredytowania do 31 grudnia 2025 roku. • 31 grudnia 2025r. - data spłaty ostatniej raty kapitału, • 10 stycznia 2026r. - data spłaty ostatniej raty odsetkowej. Zamawiający wymaga przekazania środków na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 276240.95 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Siedlcu Email wykonawcy: bs@banksiedlec.pl Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 25 Kod pocztowy: 64-212 Miejscowość: Siedlec Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 202160.20 Oferta z najniższą ceną/kosztem 202160.20 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258370.59 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.