Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych...

Dodano: 2018-07-11 13:58

Ogłoszenie nr 500161764-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.

Gmina Włoszakowice: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak Numer ogłoszenia: 500139935-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
 
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
BNiB.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:  
 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Włoszakowice o kodach: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 - Gruz ceglany (bez zanieczyszczeń), 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 02 01 - Drewno, 17 03 80 - Odpadowa papa, 17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wym. w 17 06 01 oraz 17 06 03, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wym. w 17 06 01 oraz 17 06 03-styropian, 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wym. w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:  
 
nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Zamówienie z wolnej ręki
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
 
nie
 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

   
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do którego Gmina Włoszakowice zobowiązana jest kierować odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji.