Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice...

Dodano: 2018-06-19 14:56

Ogłoszenie nr 500139935-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.

Włoszakowice: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice Numer referencyjny  B.NiB.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Włoszakowice o kodach: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 - Gruz ceglany (bez zanieczyszczeń), 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 02 01 - Drewno, 17 03 80 - Odpadowa papa, 17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wym. w 17 06 01 oraz 17 06 03, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wym. w 17 06 01 oraz 17 06 03-styropian, 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wym. w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b  ustawy Pzp. III.3 Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do którego Gmina Włoszakowice zobowiązana jest kierować odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji.