Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych

Dodano: 2018-05-14 10:06

 

Ogłoszenie nr 500104914-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.
Gmina Włoszakowice: Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak Nazwa projektu lub programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak Numer ogłoszenia: 530127-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRPO.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego wyposażenia w postaci mebli, klimatyzatora oraz zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego do pracowni szkolnych (komputerowej, matematyczno-fizycznej, przyrodniczej, logopedyczno-pedagogicznej), biblioteki, pokoju nauczycielskiego i holu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Biurko nauczyciela o wym. 140x70 cm - 5 szt. 2) Biurko uczniowskie o wym. 80x70 cm - 22 szt. 3) Stolik uczniowski pojedynczy o wym. 70x50 cm – rozmiar 6 (niebieski) - 44 szt. 4) Krzesło uczniowskie – rozmiar 5 - 22 szt. 5) Krzesło uczniowskie – rozmiar 6 - 22 szt. 6) Fotel obrotowy jezdny tapicerowany - 25 szt. 7) Fotel obrotowy jezdny tapicerowany z ekoskóry w kolorze czarnym - 4 szt. 8) Krzesło obrotowe jezdne tapicerowane - 5 szt. 9) Szafka o wym. 80 x 60 x 35 cm - 28 szt. 10) Ława nauczycielska o wym. 75 x 50 cm - 2 szt. 11) Stół nauczycielski o wym. 80 x 80 cm - 10 szt. 12) Krzesło nauczycielskie – rozmiar 6 - 20 szt. 13) Szafa schowkowa – wym. min. 193 x 64 x 41 cm - 5 szt. 14) Szafa na ubrania – wym. min. 193 x 90 x 60 cm - 1 szt. 15) Biurko kartotekowe nauczyciela o wym. min. 110 x 64 x 75 cm - 1 szt. 16) Przystawka kartotekowa – wym. min. 55 x 60 x 75 cm - 1 szt. 17) Regał do książek o wym. min. 80 x 30 x 190 cm - 12 szt. 18) Szafka uczniowska podwójna o wym. min. 180 x 30 x 35 cm - 30 szt. 19) Tablica biała tryptyk – wym. min. 340 x 100 cm - 2 szt. 20) Tablica korkowa – wym. 200 x 100 cm - 8 szt. 21) Szafka serwerowa naścienna 9U (RACK 19”) o wymiarach min. 600 x 400 x 465 mm - 1 szt. 22) Aneks kuchenny wraz z montażem – wg załączonego projektu - 1 szt. 23) Roleta okienna materiałowa w kasecie wraz z montażem : wymiar okna 150 x 210 cm - 5 szt. 180 x 210 cm - 6 szt. 120 x 180 cm - 2 szt. 120 x 250 cm - 1 szt. 24) Klimatyzator - 1 szt. 25) Serwer sprzętowy - 1 szt. 26) Zasilacz awaryjny - 1 szt. 27) Router z zaporą programową - 1 szt. 28) Przełącznik - 1 szt. 29) Komputer typu All-In-One - 24 szt. 30) Monitor interaktywny 65 cali - 3 szt. 31) Drukarka laserowa realizująca wydruk w kolorze - 1 szt. 32) Zestaw (notebook, torba, mysz bezprzewodowa) - 4 szt. 33) Serwerowy System Operacyjny (SSO) - 1 szt. 34) Oprogramowanie antywirusowe w wersji dla szkół - 21 szt. 35) Oprogramowanie chroniące ucznia przed dostępem do szkodliwych treści - 21 szt. 36) Pakiet biurowy - 21 szt. 37) Oprogramowanie do zarządzania klasą - 21 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 3 do 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39160000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 39717200-3, 30200000-1, 48620000-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa i montaż mebli szkolnych
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69699.16 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne "AKMA" Podstawski Zbigniew Email wykonawcy: akma@interia.eu Adres pocztowy: ul. Długa 43 Kod pocztowy: 33-132 Miejscowość: Niedomice Kraj/woj.: małopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 60690.66 Oferta z najniższą ceną/kosztem 60690.66 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181281.09 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa i montaż klimatyzatora
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.-nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 103333.34 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: "CEZAR" Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Email wykonawcy: przetargi@cezarkomputery.pl Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4 Kod pocztowy: 26-600 Miejscowość: Radom Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110108.75 Oferta z najniższą ceną/kosztem 89256.02 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110108.75 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa oprogramowania komputerowego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11048.78 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: IMD Paweł Wątroba Email wykonawcy: przetargi.imd@gmail.com Adres pocztowy: ul. Korfantego 11a/12 Kod pocztowy: 59-400 Miejscowość: Jawor Kraj/woj.: dolnośląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13843.65 Oferta z najniższą ceną/kosztem 13843.65 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13843.65 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.