Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych”

Dodano: 2018-03-13 14:18

Ogłoszenie nr 530127-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

Gmina Włoszakowice: Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:   Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszakowice, krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29   , 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (URL): www.wloszakowice.pl Adres profilu nabywcy:   Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak www.wloszakowice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.wloszakowice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Zamawiającego Adres: ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, sekretariat pokój 104
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych Numer referencyjny: WRPO.271.1.2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:   Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego wyposażenia w postaci mebli, klimatyzatora oraz zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego do pracowni szkolnych (komputerowej, matematyczno-fizycznej, przyrodniczej, logopedyczno-pedagogicznej), biblioteki, pokoju nauczycielskiego i holu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Biurko nauczyciela o wym. 140x70 cm - 5 szt. 2) Biurko uczniowskie o wym. 80x70 cm - 22 szt. 3) Stolik uczniowski pojedynczy o wym. 70x50 cm – rozmiar 6 (niebieski) - 44 szt. 4) Krzesło uczniowskie – rozmiar 5 - 22 szt. 5) Krzesło uczniowskie – rozmiar 6 - 22 szt. 6) Fotel obrotowy jezdny tapicerowany - 25 szt. 7) Fotel obrotowy jezdny tapicerowany z ekoskóry w kolorze czarnym - 4 szt. 8) Krzesło obrotowe jezdne tapicerowane - 5 szt. 9) Szafka o wym. 80 x 60 x 35 cm - 28 szt. 10) Ława nauczycielska o wym. 75 x 50 cm - 2 szt. 11) Stół nauczycielski o wym. 80 x 80 cm - 10 szt. 12) Krzesło nauczycielskie – rozmiar 6 - 20 szt. 13) Szafa schowkowa – wym. min. 193 x 64 x 41 cm - 5 szt. 14) Szafa na ubrania – wym. min. 193 x 90 x 60 cm - 1 szt. 15) Biurko kartotekowe nauczyciela o wym. min. 110 x 64 x 75 cm - 1 szt. 16) Przystawka kartotekowa – wym. min. 55 x 60 x 75 cm - 1 szt. 17) Regał do książek o wym. min. 80 x 30 x 190 cm - 12 szt. 18) Szafka uczniowska podwójna o wym. min. 180 x 30 x 35 cm - 30 szt. 19) Tablica biała tryptyk – wym. min. 340 x 100 cm - 2 szt. 20) Tablica korkowa – wym. 200 x 100 cm - 8 szt. 21) Szafka serwerowa naścienna 9U (RACK 19”) o wymiarach min. 600 x 400 x 465 mm - 1 szt. 22) Aneks kuchenny wraz z montażem – wg załączonego projektu - 1 szt. 23) Roleta okienna materiałowa w kasecie wraz z montażem : wymiar okna 150 x 210 cm - 5 szt. 180 x 210 cm - 6 szt. 120 x 180 cm - 2 szt. 120 x 250 cm - 1 szt. 24) Klimatyzator - 1 szt. 25) Serwer sprzętowy - 1 szt. 26) Zasilacz awaryjny - 1 szt. 27) Router z zaporą programową - 1 szt. 28) Przełącznik - 1 szt. 29) Komputer typu All-In-One - 24 szt. 30) Monitor interaktywny 65 cali - 3 szt. 31) Drukarka laserowa realizująca wydruk w kolorze - 1 szt. 32) Zestaw (notebook, torba, mysz bezprzewodowa) - 4 szt. 33) Serwerowy System Operacyjny (SSO) - 1 szt. 34) Oprogramowanie antywirusowe w wersji dla szkół - 21 szt. 35) Oprogramowanie chroniące ucznia przed dostępem do szkodliwych treści - 21 szt. 36) Pakiet biurowy - 21 szt. 37) Oprogramowanie do zarządzania klasą - 21 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 3 do 6 do SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 39160000-1 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39717200-3
30200000-1
48620000-0
48000000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:   Waluta:
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:   II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:      lub dniach:   lub data rozpoczęcia: 2018-05-02   lub zakończenia: 2018-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-05-02 2018-05-31
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w złożonej ofercie na zasadach określonych w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 2).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: nie dotyczy Informacje dodatkowe   III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: nie dotyczy Informacje dodatkowe   III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: nie dotyczy Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:   Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)              
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik Nr 12 do SIWZ). 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: nie dotyczy III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) dokumentów potwierdzających wymagane parametry w oferowanych produktach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwiają potwierdzenie spełniania warunków ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający parametry podane w formularzu oferowanego sprzętu. 2) Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych artykułów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony Formularz kalkulacji cenowej sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 7 / 8/ 9/ 10 do SIWZ (w zależności, do której części postępowania Wykonawca przystępuje), 3)wypełniony Formularz oferowanego sprzętu sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załącznik nr 3 / 4 / 5 /6 do SIWZ (w zależności, do której części postępowania Wykonawca przystępuje) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Formularza oferowanego sprzętu”. W przypadku braku modelu lub nr katalogowego produktu, nazwy producenta lub innych niewypełnionych pozycji formularza oferta nie podlega uzupełnieniu i zostanie odrzucona. 4)oświadczenie dot. zakupu sprzętu do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług w wysokości 0% (Załącznik nr 14 do SIWZ), 5) pełnomocnictwa - jeżeli jest to wymagane na podstawie zapisów SIWZ. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego wzywania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie Informacja na temat wadium  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców    Przewidywana minimalna liczba wykonawców   Maksymalna liczba wykonawców    Kryteria selekcji wykonawców:  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:   Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:   Informacje dodatkowe:   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   Informacje dodatkowe:   W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:   Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:   Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:   Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   Informacje dodatkowe   IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:   Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   Wstępny harmonogram postępowania:   Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:   Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   Informacje dodatkowe:   IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Informacje dodatkowe:   IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data:   godzina:   Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 6. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą: a) zmiany stawki VAT, b) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, c) zmiany danych Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), d) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy, e) udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty, f) zmiana zakresu podwykonawstwa, g) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):   Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym   IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-26, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   Wskazać powody:   Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >   IV.6.3) Termin związania ofertą: do:   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż mebli szkolnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego wyposażenia w postaci mebli do pracowni szkolnych (komputerowej, matematyczno-fizycznej, przyrodniczej, logopedyczno-pedagogicznej), biblioteki, pokoju nauczycielskiego i holu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Biurko nauczyciela o wym. 140x70 cm - 5 szt. 2) Biurko uczniowskie o wym. 80x70 cm - 22 szt. 3) Stolik uczniowski pojedynczy o wym. 70x50 cm – rozmiar 6 (niebieski) - 44 szt. 4) Krzesło uczniowskie – rozmiar 5 - 22 szt. 5) Krzesło uczniowskie – rozmiar 6 - 22 szt. 6) Fotel obrotowy jezdny tapicerowany - 25 szt. 7) Fotel obrotowy jezdny tapicerowany z ekoskóry w kolorze czarnym - 4 szt. 8) Krzesło obrotowe jezdne tapicerowane - 5 szt. 9) Szafka o wym. 80 x 60 x 35 cm - 28 szt. 10) Ława nauczycielska o wym. 75 x 50 cm - 2 szt. 11) Stół nauczycielski o wym. 80 x 80 cm - 10 szt. 12) Krzesło nauczycielskie – rozmiar 6 - 20 szt. 13) Szafa schowkowa – wym. min. 193 x 64 x 41 cm - 5 szt. 14) Szafa na ubrania – wym. min. 193 x 90 x 60 cm - 1 szt. 15) Biurko kartotekowe nauczyciela o wym. min. 110 x 64 x 75 cm - 1 szt. 16) Przystawka kartotekowa – wym. min. 55 x 60 x 75 cm - 1 szt. 17) Regał do książek o wym. min. 80 x 30 x 190 cm - 12 szt. 18) Szafka uczniowska podwójna o wym. min. 180 x 30 x 35 cm - 30 szt. 19) Tablica biała tryptyk – wym. min. 340 x 100 cm - 2 szt. 20) Tablica korkowa – wym. 200 x 100 cm - 8 szt. 21) Szafka serwerowa naścienna 9U (RACK 19”) o wymiarach min. 600 x 400 x 465 mm - 1 szt. 22) Aneks kuchenny wraz z montażem – wg załączonego projektu - 1 szt. 23) Roleta okienna materiałowa w kasecie wraz z montażem : wymiar okna 150 x 210 cm - 5 szt. 180 x 210 cm - 6 szt. 120 x 180 cm - 2 szt. 120 x 250 cm - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2018-05-02 data zakończenia: 2018-05-31 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w złożonej ofercie na zasadach określonych w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 2).  
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż klimatyzatora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego klimatyzatora na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717200-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2018-05-02 data zakończenia: 2018-05-31 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w złożonej ofercie na zasadach określonych w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 2).  
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do pracowni szkolnych (komputerowej, matematyczno-fizycznej, przyrodniczej, logopedyczno-pedagogicznej), biblioteki, pokoju nauczycielskiego i holu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Serwer sprzętowy - 1 szt. 2) Zasilacz awaryjny (UPS)- 1 szt. 3) Router z zaporą programową - 1 szt. 4) Przełącznik sieciowy (SWITCH)- 1 szt. 5) Komputer typu All-In-One - 24 szt. 6) Monitor interaktywny 65 cali - 3 szt. 7) Drukarka laserowa realizująca wydruk w kolorze - 1 szt. 8) Zestaw (notebook, torba, mysz bezprzewodowa) - 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2018-05-02 data zakończenia: 2018-05-31 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w złożonej ofercie na zasadach określonych w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 2).  
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa oprogramowania komputerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania komputerowego do pracowni szkolnych (komputerowej, matematyczno-fizycznej, przyrodniczej, logopedyczno-pedagogicznej), biblioteki, pokoju nauczycielskiego i holu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Serwerowy System Operacyjny (SSO) - 1 szt. 2) Oprogramowanie antywirusowe w wersji dla szkół - 21 szt. 3) Oprogramowanie chroniące ucznia przed dostępem do szkodliwych treści - 21 szt. 4) Pakiet biurowy - 21 szt. 5) Oprogramowanie do zarządzania klasą - 21 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48620000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 2018-05-02 data zakończenia: 2018-05-31 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca określi termin wykonania zamówienia w złożonej ofercie na zasadach określonych w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 2).