Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grotniki i Boszkowo-Letnisko"

Dodano: 2018-03-09 12:14

 

                     Ogłoszenie nr 500051500-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.
Zarząd Dróg Gminnych: „Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grotniki i Boszkowo-Letnisko” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak Numer ogłoszenia: 504580-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Gminnych, Krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64140   Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grotniki i Boszkowo-Letnisko”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDG/1/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grotniki i Boszkowo-Letnisko Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) podbudowę, 3) roboty nawierzchniowe. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót. Wymieniony dokument jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nim są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wloszakowice.pl oraz są dostępne w biurze Zamawiającego (Zarząd Dróg Gminnych ul. K. Kurpińskiego 29, 64 -140 Włoszakowice).
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 315447.15 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ryszard Antkowiak Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Adamowo 11, 64-117 Krzycko Małe Kod pocztowy: 64-117 Miejscowość: Krzycko Wielkie Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 387999.99 Oferta z najniższą ceną/kosztem 387999.99 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 569520.50 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.