Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz...

Dodano: 2018-01-31 11:30

 

                     Ogłoszenie nr 500022971-N-2018 z dnia 31-01-2018 r.
 
Gmina Włoszakowice: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
 
nie
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak Numer ogłoszenia: 500069905-N-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie
   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
 
 
 
   
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
 
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
BNiB.271.5.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:  
 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Włoszakowice o kodach: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 - Gruz ceglany (bez zanieczyszczeń), 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 02 01 - Drewno, 17 03 80 - Odpadowa papa, 17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wym. w 17 06 01 oraz 17 06 03, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wym. w 17 06 01 oraz 17 06 03-styropian, 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wym. w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:  
 
nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Zamówienie z wolnej ręki
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
 
nie
 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
 
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 268383.69 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 307784.39 Oferta z najniższą ceną/kosztem 307784.39 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307784.39 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
   
 
 
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 289854.39 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
   
Nazwa wykonawcy: Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Email wykonawcy: poczta@mzoleszno.com.pl Adres pocztowy: ul. Saperska 23 Kod pocztowy: 64-100 Miejscowość: Leszno Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 307784.39 Oferta z najniższą ceną/kosztem 307784.39 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307784.39 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
   
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do którego Gmina Włoszakowice zobowiązana jest kierować odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji.