Przetarg na dzierżawę nieruchomości: Boszkowo - Letnisko parking ul. Pocztowa

Dodano: 2018-01-24 09:49

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz. 2147), zawiadamiam, że na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice wywieszone zostało niniejsze ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, we władaniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., przeznaczonej na prowadzenie parkingu w Boszkowie - Letnisku przy ul. Pocztowej w sezonie letnim od 1 czerwca do 31 sierpnia w latach: 2018, 2019.

Przedmiotem przetargu jest działka nr: 999/4 o ogólnej powierzchni 0,7543 ha, zapisana w KW PO1L/00025586/2

cena wywoławcza wynosi 900,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się dnia 05 marca 2018r. o godz. 1100 w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 02 marca 2018 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.: BS Włoszakowice 40 8661 0009 0000 3056 2000 0001

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o..

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do uiszczenia uzyskanej kwoty czynszu dzierżawnego (pomniejszonego o wadium) do dnia 31 lipca każdego roku.

Wylicytowany czynsz roczny zostanie w 2019r. Zrewaloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości nie są uzbrojone w media (tj. przyłącze prądu, sieć wodno – kanalizacyjną). Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. nie zapewnia dostępu do mediów.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Szczegółowych informacji dot. warunków dzierżawienia w/w nieruchomości udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.117 lub telefonicznie 65 52 52 992.

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp z o.o

we Włoszakowicach Rafał Jagodzik