Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie - Etap I"

Dodano: 2018-01-08 12:50

poiis 

 Ogłoszenie nr 500005114-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.
Gmina Włoszakowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap IOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
takNazwa projektu lub programuProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
takNumer ogłoszenia: 620881-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPOIiŚ.2710.10.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 2.Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I: 1)rurociągi PVC Ø200 o długości 3 282 m, 2)studnie kanalizacyjne Ø1000 – 54 szt., 3)studnie kanalizacyjne Ø425 – 53 szt., 4)rurociągi PVC Ø160 o długości 101,9 m. 3.Szczegółowy zakres zadania określa komplet dokumentacji technicznej stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1502146.87 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: LU-MAX Łukasz Masłowski Email wykonawcy: lu_max@wp.pl Adres pocztowy: ul. Święciechowska 158 Kod pocztowy: 64-100 Miejscowość: Leszno Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo-Transportowo-Spedycyjno-Handlowe "PRA-MAS" Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1831347.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1831347.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2400000.00 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.