Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie - Letnisku, Boszkowie i Dominicach

Dodano: 2018-01-03 16:12

Ogłoszenie nr 500001740-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Gmina Włoszakowice: Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie - Letnisku, Boszkowie i Dominicach.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
takNumer ogłoszenia: 625779-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie - Letnisku, Boszkowie i Dominicach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BNiB.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku poprzez zbieranie i wywóz odpadów z częstotliwością gwarantującą utrzymanie czystości w koszach publicznych i wokół nich, a także wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w tym: • Teren plaży głównej przy ulicy Dworcowej w Boszkowie-Letnisku za wyjątkiem plaży należącej do Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Sułkowski” i deptaku należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, • Ulica Dominicka wraz z poboczami w Boszkowie-Letnisku, • Przejścia publiczne z ulicy Dominickiej do Promenady w Boszkowie-Letnisku, • Promenada wraz z przylegającymi do niej plażami w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Źródlana wraz z poboczami w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Leśna wraz z poboczami w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Żeglarska w Boszkowie-Letnisku, • Łącznik drogowy pomiędzy ulicą Dominicką i ulicą Żeglarską (przy sklepie „SEZAM”) w Boszkowie-Letnisku, • Droga gminna z Boszkowa-Letniska do Dominic i dalej w kierunku Górska, • Teren plaży naprzeciw Osiedla I w Dominicach, • Ulica Brzozowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Cicha w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Jasna w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Kanałowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Łąkowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Malinowa, w Boszkowie-Letnisku • Ulica Piaskowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Pocztowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Podgórna w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Różana w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Słoneczna w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Sosnowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Turystyczna w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Wiatraczna w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Wierzbowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Wiosenna w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Wiśniowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Wiewiórkowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Zacisze w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Akacjowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Azaliowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Brzozowa w Boszkowie, • Ulica Bukowa w Boszkowie, • Ulica Dębowa w Boszkowie, • Ulica Fiołkowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Irysowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Jesionowa w Boszkowie, • Ulica Klonowa w Boszkowie, • Ulica Konwaliowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Liliowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Makowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Narcyzowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Świerkowa w Boszkowie, • Ulica Topolowa w Boszkowie, • Ulica Tulipanowa w Boszkowie-Letnisku, • Ulica Wierzbowa w Boszkowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90511300-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 222819.44 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając Email wykonawcy: zajac.wloszakowice@interia.pl Adres pocztowy: ul. Szkolna 46 Kod pocztowy: 64-234 Miejscowość: Błotnica Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196560.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 196560.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196560.00 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.