Zapytanie ofertowe - Instalacja i uruchomienie usługi druku centralnego...

Dodano: 2017-10-31 10:36

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Włoszakowice zaprasza do złożenia oferty  dotyczącej  instalacji i uruchomienia usługi druku centralnego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice na okres  jednego miesiąca w celu umożliwienia wykonywania testów i oceny jakości  urządzenia wielofunkcyjnego.

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

​2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.  Sposób przygotowania oferty: ​

1) oferta musi zawierać:   a) pełną nazwę Wykonawcy z danymi teleadresowymi; ​  b) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty; ​  c) oferta wypełniona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3;

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4. Kryteria oceny ofert: o wyborze ofert decydować będzie kryterium ceny 100 % (suma  po spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia).

5. Termin i sposób składania ofert: Ofertę należy przekazać w formie elektronicznej jako załącznik (plik w wersji PDF lub JPG zawierający skan podpisanego oraz opatrzonego pieczęcią firmową formularza stanowiącego załącznik nr 3) na adres e-mail: informatyk@wloszakowice.pl, lub na piśmie na adres: Gmina Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29,  64-140 Włoszakowice, Sekretariat pok. 104,

6. Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2017 r., o godzinie 14.00.

7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez konieczności podania przyczyny.

8. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  w dniu 08.11.2017 r.