Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł

Dodano: 2017-10-30 10:37

Ogłoszenie nr 500050674-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.

Gmina Włoszakowice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
 
nie
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak Numer ogłoszenia: 589668-N-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie
   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
 
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
BRF.271.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:  
 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł”. Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 PLN. Zamawiający wymaga: sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany w 4 transzach: pierwsza transza do dnia 16 października 2017r. do wysokości 3.000.000 PLN; druga transza do dnia 31 października 2017r. do wysokości 1.000.000 PLN;trzecia transza do 30 listopada 2017r. do wysokości 1.000.000,00 PLN; czwarta transza do 22 grudnia 2017r. do wysokości 1.000.000,00 PLN na wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice, okres kredytowania: od października 2017r. do grudnia 2025 r. (tj. od dnia uruchomienia 1 transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej), karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 31 marca 2018 roku, okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, wg poniższego wyszczególnienia: 1. 31.03.2018 125.000 zł, 2. 30.06.2018 125.000 zł, 3. 30.09.2018 125.000 zł, 4. 31.12.2018 125.000 zł, 5. 31.03.2019 215.000 zł, 6. 30.06.2019 220.000 zł, 7. 30.09.2019 220.000 zł, 8. 31.12.2019 220.000 zł, 9. 31.03.2020 350.000 zł, 10. 30.06.2020 350.000 zł, 11. 30.09.2020 400.000 zł, 12. 31.12.2020 400.000 zł, 13. 31.03.2021 41.200 zł, 14. 30.06.2021 41.200 zł, 15. 30.09.2021 41.230 zł, 16. 31.12.2021 41.200 zł, 17. 31.03.2022 191.230 zł, 18. 30.06.2022 191.200 zł, 19. 30.09.2022 191.200 zł, 20. 31.12.2022 191.200 zł, 21. 31.03.2023 216.210 zł, 22. 30.06.2023 216.210 zł, 23. 30.09.2023 216.210 zł, 24. 31.12.2023 216.210 zł, 25. 31.03.2024 270.600 zł, 26. 30.06.2024 270.600 zł, 27. 30.09.2024 270.600 zł, 28. 31.12.2024 270.630 zł, 29. 31.03.2025 62.000 zł, 30. 30.06.2025 62.000, 31. 30.09.2025 62.000 zł, 32. 31.12.2025 62.070 zł.; sposób płatności odsetek: odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie, spłata rat odsetkowych będzie następowała: miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, lub kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października, z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10 listopada 2017 r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 31.10.2017 r. koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp), koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M z dn. 12 września 2017 roku –1,66%, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy); Zamawiający zastrzega, że jedynymi kosztami obsługi kredytu są wyłącznie koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu; forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową; sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp):prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego, prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu,Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,50% kwoty udzielonego kredytu;Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 6.000.000 zł, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzięcia niewykorzystanej transzy kredytu, w którymś z terminów określonych w pkt a) w późniejszym terminie, w razie zaistnienia okoliczności wypłaty transz w wysokości niższej niż zakładana, zmniejszeniu ulegnie liczba rat, odstępując od rat końcowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SIWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat;w razie zaistnienia okoliczności polegającej na wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy – w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez Wykonawcę; Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:  
 
nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
 
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Przetarg nieograniczony
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
 
nie
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 871337.34 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
   
Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach Email wykonawcy: bank@bswloszakowice.pl Adres pocztowy: ul. Karola Kurpińskiego 29a Kod pocztowy: 64-140 Miejscowość: Włoszakowice Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 649956.15 Oferta z najniższą ceną/kosztem 649956.15 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 885540.93 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
   
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.