Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2017/2018

Dodano: 2017-08-31 15:00

 

 Ogłoszenie nr 500021401-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.
Gmina Włoszakowice: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak Numer ogłoszenia: 552505-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BO.271.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2017/2018. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: Część I: Trasa nr 1 – dowóz uczniów do szkoły i przedszkola we Włoszakowicach – średnio 70 km dziennie w okresie od września 2017 do kwietnia 2018 oraz średnio 60 km dziennie w okresie od maja do czerwca 2018. Miejscowości objęte dowozem: Starkowo, Boszkowo-Letnisko, Boszkowo– Wieś, Dominice, Ujazdowo, Włoszakowice Trasa nr 2 – dowóz uczniów do szkoły w Dłużynie – 40 km dziennie Miejscowości objęte dowozem: Grotniki, Dłużyna, Skarżyń, Charbielin. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym oraz z Zespołu Szkół w Dłużynie na Halę Sportowo-Środowiskową we Włoszakowicach, zajęcia komputerowe klas I-III SP ZSO, jak również przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wydarzenia sportowe, w tym Bieg o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. Część II: Trasa nr 3 – dowóz uczniów do szkół i przedszkola w Krzycku Wielkim i w Jezierzycach Kościelnych – do 160km dziennie. Miejscowości objęte dowozem: Boguszyn, Krzycko Małe, Sądzia, Krzycko Wielkie, Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo. Dodatkowe kursy: do 400 km miesięcznie realizowane w dniach zajęć szkolnych i przedszkolnych, obejmujące przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia szkolne (wychowanie fizyczne na Hali Sportowo-Środowiskowej we Włoszakowicach, wydarzenia sportowe w tym Bieg Licealisty o Puchar Wójta, spektakle artystyczne, międzyszkolne konkursy przedmiotowe, turnieje itp.) odbywające się na terenie gminy Włoszakowice. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby dodatkowych kursów. 4. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca jest zobowiązany posiadać co najmniej: w Części I przedmiotu zamówienia dwa autobusy, jeden realizujący dowozy na trasie nr 1, drugi na trasie nr 2, gdzie liczba miejsc siedzących w każdym z nich 51 lub więcej oraz w Części II przedmiotu zamówienia jeden autobus o liczbie miejsc siedzących 61 lub więcej, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego. 5. Podczas ustalania dziennej liczby kilometrów przewozu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie brana pod uwagę odległość, jaką autobus pokona od miejsca postoju do miejsca rozpoczęcia usługi oraz od miejsca zakończenia usługi do jego miejsca postoju. 6. Szczegółowe godziny przewozów zostaną ustalone przez dyrektorów szkół. 7. Przewozy uczniów odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. 8. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz komfortu jazdy, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi m. in. w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 10. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 11. W przypadku awarii autobusu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie autobusu zastępczego na czas usunięcia tej awarii. Czas podstawienia pojazdu zastępczego będzie mieścić się w czasie podanym przez Wykonawcę w jego ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający definiuje ten czas, jako czas liczony od momentu wystąpienia awarii, do czasu podstawienia zastępczego autobusu przez Wykonawcę pod budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach (dotyczy Części I zamówienia) oraz pod budynek Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych (dotyczy Części II zamówienia). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin odwożenia i dowożenia. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 14. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia kierowcy autobusu w regulaminowy strój: czarne lub ciemnobrązowe półbuty, spodnie (ciemny kolor), koszula (biała lub jasnoniebieska), marynarka (ciemny kolor) lub kurtka (czarna lub brązowa), krawat (w ciemnym jednolitym kolorze). 15. Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 16. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej: Część I – 2 osoby, Cześć II – 1 osoba, które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. czynności kierowania pojazdami, chyba, że wykonawca lub podwykonawca wykonuje te czynności osobiście. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa powyżej Zamawiający wymagać będzie, najpóźniej w dniu udzielenia zamówienia, przedłożenia przez Wykonawcę do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności kierowania pojazdami lub złożenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę oświadczenia, że umowy o prace zawarte są na okres realizacji zamówienia lub obejmują okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest, bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy, do kontroli zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy z możliwością żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie kierowców pojazdów, w tym szczególności: 1) kopii umów o pracę lub, 2) kopii dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub, 3) innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o pracę. Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu, wraz z uzyskaniem od tych osób pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań Zamawiającego dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
 
Dodatkowe kody CPV: 60130000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90026.85 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Kazimierz Samelczak Usługi Transportowe Email wykonawcy: kazimierz.samelczak@o2.pl Adres pocztowy: ul. Powstańców Wlkp. 149 Kod pocztowy: 64-140 Miejscowość: Bukówiec Górny Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97160,13 Oferta z najniższą ceną/kosztem 97160,13 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97160,13 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84529.28 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych Email wykonawcy: skrwloszakowice@neostrada.pl Adres pocztowy: ul. Wolsztyńska 11 Kod pocztowy: 64-140 Miejscowość: Włoszakowice Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 91318,78 Oferta z najniższą ceną/kosztem 91318,78 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102860,93 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.