Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz...

Dodano: 2017-07-27 14:12

 

 
Ogłoszenie nr 112740 - 2017 z dnia 2017-07-27 r.
   
Włoszakowice: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych(odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
   
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
   
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
   
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie
Nazwa projektu lub programu  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
   
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:
   
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszakowice, krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 65 52 52 999, faks 65 53 70 106, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl Adres strony internetowej (URL): www.wloszakowice.pl
   
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa
   
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
   
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Włoszakowice oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych(odpady z grupy 17) zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK Włoszakowice.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
B.NiB.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów o następujących kodach: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe; 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji; 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 17 01 01 - Gruz ceglany (bez zanieczyszczeń); 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 02 01 - Drewno; 17 03 80 - Odpadowa papa; 17 05 04 -Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03; 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 oraz 17 06 03; 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 oraz 17 06 03 - styropian; 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą dostarczane przez wyłonionego w przetargu przez Gminę Włoszakowice przedsiębiorcę, zwanego dalej Dostawcą, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włoszakowice. Gmina Włoszakowice przewiduje dostarczyć następującą ilość odpadów w okresie od 1 lipca 2017r. do 31 grudnia 2017r. 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1000,00 Mg, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 5,50 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 4,00 Mg, 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 1,50 Mg, 17 01 02 - Gruz ceglany (bez zanieczyszczeń) - 1,00 Mg, 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 1,50 Mg, 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 1,50 Mg, 17 02 01 - Drewno - 0,05 Mg, 17 03 80 - Odpadowa papa - 0,05 Mg, 17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 - 0,50 Mg, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 oraz 17 06 03 - 0,02 Mg, 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 oraz 17 06 03 -styropian - 0,05 Mg, 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wym. w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03 - 3 Mg, Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości odpadów komunalnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie
   
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 Dodatkowe kody CPV:
   
SEKCJA III: PROCEDURA
   
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki
   
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:
   
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
       
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT265344.00 WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.,  poczta@mzoleszno.com.pl,  ul. Saperska 23,  64-100,  Leszno,  kraj/woj. wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 286571,52 Oferta z najniższą ceną/kosztem 286571,52 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286571,52 Waluta: PLN
   
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
   
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
   
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani prowadzony przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do którego Gmina Włoszakowice zobowiązana jest kierować odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji.