Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim"

Dodano: 2017-05-04 10:31

Ogłoszenie nr 78220 - 2017 z dnia 2017-05-04 r.

 

Włoszakowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej

w Sądzi i Krzycku Wielkim

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

 

Numer ogłoszenia: 32384-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszakowice, krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 65 52 52 999, faks 65 53 70 106, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl

Adres strony internetowej (URL): www.wloszakowice.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPOIiŚ.2710.8.2016

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim: 1. Wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim: a)rurociągi sieci wodociągowej PVC Ø160 o długości 5 360,7 m, b)rurociągi sieci wodociągowej PVC Ø300 o długości 94,5 m, 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim: a)budowa dostawa i montaż pompowni ścieków w ilości 6 szt., b)roboty instalacyjne, w tym: - rurociągi PVC Ø200 o długości 10 267,9 m, - studnie kanalizacyjne Ø1000 – 203 szt., - studnie kanalizacyjne Ø425 – 152 szt., - rurociągi PVC Ø160 o długości (377 przyłączy) 2 495,8 m, - studnie rewizyjne Ø – 297 szt., - rurociągi tłoczne PE Ø160 o długości 2 512,5 m, - rurociągi tłoczne PE Ø90 o długości 1 243,3 m, c)koszty niekwalifikowalne, w tym rurociągi PVC Ø160 o długości 37,1 m, studnie rewizyjne Ø315 – 4 szt. studnie kanalizacyjne Ø425 – 1 szt. 3. Szczegółowy zakres zadania określa komplet dokumentacji technicznej stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że na etapie przygotowywania oferty, należy zwrócić uwagę, iż zakres sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim zawarty w części rysunkowej dokumentacji technicznej obejmuje również sieć, która została wybudowana w roku 2015 przez Zamawiającego, dlatego też nie należy przyjmować jej budowy do kosztorysu ofertowego (przedmiary i kosztorysy ofertowe udostępnione przez Zamawiającego zostały przystosowane do mniejszego zakresu sieci). Odcinki, których nie należy brać pod uwagę to (Bukówiec Górny ul. Wiatraczna – Sądzia; arkusz 1 i 2): 1) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 od S1/1 (rzędna 114.00 – 111.81) do Sr 1 (rzędna 115.22 – 113.84), 2)odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 160 od Sr 1 (rzędna 115.22 – 113.84) do węzła C1/12 (rzędna 113.00 – 111.27).

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45310000-3, 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

           

Postępowanie/część zostało unieważnione: nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2017

 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT7887901.88

Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek,  biuro.pk@budoinstal.pl,  Modrzewiowa 29,  64-100,  Leszno,  kraj/woj. wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9702119.32

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9702119.32

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17023479.11

Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.