Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 712631 P Włoszakowice - Dominice"

Dodano: 2017-04-11 14:09

Ogłoszenie nr 63247 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.

Włoszakowice: „Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 712631 P Włoszakowice - Dominice”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Gminnych, krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64140   Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106.

Adres strony internetowej (URL): www.włoszakowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak

www.włoszakowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.włoszakowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Osobiście w biurze Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach lub pocztą tradycyjną

Adres:

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 712631 P Włoszakowice - Dominice”

Numer referencyjny: ZDG.4.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

tak

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:  Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice – Dominice. Przedmiot zamówienia obejmuje: - podkład geodezyjny w zakresie opracowania Wykonawcy projektu, - zakres rzeczowy opracowania musi obejmować – projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt koncepcyjny do dnia 29 września 2017 roku, projekt docelowej organizacji ruchu, ewentualne projekty branżowe, usunięcia kolizji ( zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo do akceptacji w ZDG), uzgodnienia w sprawie połączeń z drogami powiatowymi, część przetargową, ewentualny plan wyrębu. - projekt budowlano – wykonawczy musi zawierać – część opisowo – obliczeniową, opis techniczny, wszystkie niezbędne obliczenia, informację BIOZ, decyzję środowiskową, wymagane uzgodnienia ZUD, RDOŚ, ENEA, WOD – KAN, GAZ TP wypisy z rejestru gruntu, operat wodno-prawny, część kosztową – przedmiar robót część rysunkową – plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne, przekroje normalne, szczegóły.     projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać decyzję ZRID. Jednocześnie projekt budowlany ma spełniać zadania projektu wykonawczego.                Wykonawca przygotuje wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. - projekt koncepcyjny zawierać musi usytuowanie drogi w planie.        część przetargowa ( opracowana oddzielnie) musi zawierać następujące opracowania – dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U z 2013 roku poz. 1129). Szczegółowe specyfikacje techniczne SST należy sporządzić dla zadania objętego zamówieniem w formie i na podstawie OST przygotowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami) (w formie umożliwiającej dalsze jej powielanie). Wszystkie zapisy dotyczące warunków kontraktu z przyszłym wykonawca robót umieszczone w SST muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie SST zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz. 1389) wykonany w 2 egzemplarzach. Kosztorys inwestorki musi być sporządzony w oparciu o SST. Pozycje kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z pozycjami kosztorysu ofertowego i przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi być opracowany w oparciu o SST. Część przetargową należy przygotować w formie papierowej w następującej ilości : dokumentacja projektowa – szt 1, SST – szt. 1, kosztorys inwestorski – szt 2, kosztorys ofertowy – szt 2. Kosztorys inwestorski i SST należy przygotować także w formie elektronicznej. Dokumentacje projektową i SST należy także przygotować w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowej w czasie trwania robót budowlanych na podstawie dokumentacji stworzonej w ramach realizacji niniejszego zamówienia, nie dłużej niż 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji technicznej.            Zasady realizacji nadzoru autorskiego: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Dokumentacją, b) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją, c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, d) analizowanie i uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych i przewidzianych w dokumentacji projektowej, e) na wezwanie Zamawiającego – w uzgodnionych przez Strony terminach udział w naradach koordynacyjnych. f) na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionych z Wykonawcą terminach uczestniczenie w odbiorach poszczególnych istotnych części (etapów) robót budowlanych oraz odbiorze końcowym lub/i ostatecznym robót budowlanych objętych Umową o roboty budowlane, g) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Opis stanu istniejącego: Planowana trasa ciągu pieszo - rowerowego rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 4756P, a kończy na drodze gminnej nr 712634P. Długość trasy około – 3,0 km. Planowany ciąg pieszo - rowerowy ma przechodzić przez grunty orne prywatne oraz tereny leśne Dane wyjściowe do projektowania: a) długość trasy objętej projektem – około 3,0 km, b) projekt musi być sporządzony o następujące założenia : - szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,50 m - obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,5 m - uwzględnić zjazdy do posesji i na drogi gruntowe - odwodnienie w granicach pasa drogowego - przy projektowaniu należy kierować się zasadami podanymi w rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124), rozporządzeniu MTiGM z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.) Projekt budowlany (wykonawczy) z wyjątkiem części przetargowej należy opracować w 4 egzemplarzach. Projekt koncepcję należy wykonać w 2 egzemplarzach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do regularnego tj. co 3 tygodnie konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wady przygotowanej dokumentacji na zasadzie rękojmi i gwarancji przez okres 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/06/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

a)            Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości minimum 0,5 km zakończoną wydaniem decyzji ZRID,

 b)          Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. Osoba ta powinna w ciągu ostatnich 3 lat wykonać co najmniej jedną dokumentację projektową, której przedmiotem było wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z zakresu budowy ciągu pieszo – rowerowego o długości minimum 0,5 km zakończoną wydaniem decyzji ZRID

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 p.z.p. przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.: 1.   W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1)             wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju/przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami. 2)  wykaz osób wskazanych w rozdziale 5 ust. 3 pkt b) SIWZ, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, funkcji w realizacji zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Cena [C]              60

Doświadczenie głównego projektanta branży drogowej [D]         40

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/04/2017, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 27/05/2017 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: