Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 712641P Włoszakowice – Krzycko Wielkie

Dodano: 2017-03-14 15:10

Ogłoszenie nr 42618 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

Włoszakowice: „Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 712641P Włoszakowice – Krzycko Wielkie" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Gminnych, krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64140   Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 252 961, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl, faks 655 370 106.  Adres strony internetowej (URL): www.włoszakowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA:  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak  www.włoszakowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

tak  www.włoszakowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem.

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

nie  adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak  Inny sposób:  Osobiście w biurze Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach lub pocztą tradycyjną  Adres:  Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 712641P Włoszakowice – Krzycko Wielkie" Numer referencyjny: ZDG/2/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 712641P Włoszakowice – Krzycko Wielkie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) podbudowę, 3) roboty nawierzchniowe. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót. Wymieniony dokument jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nim są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wloszakowice.pl oraz są dostępne w biurze Zamawiającego (Zarząd Dróg Gminnych ul. K. Kurpińskiego 29, 64 -140 Włoszakowice).  II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:  Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 14/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.  Informacje dodatkowe  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków: 2.Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).  Informacje dodatkowe  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  Określenie warunków: 3.Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1.Wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca składa: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), 2) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, 3)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, 4) pełnomocnictwa - jeżeli jest to wymagane na podstawie zapisów SIWZ, 5) informację o podwykonawcach (w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”) (załącznik nr 4 do SIWZ), 6) Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (załącznik nr 6 do SIWZ), 7) dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł, III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dowód wniesienia wadium na rachunek bankowy Zamawiającego jeżeli wadium jest składane w formie pieniądza lub dokument właściwy dla innych form wniesienia wadium wymienionych w art. 45 ust. 6 pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,  Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  nie  Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  nie  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców  Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  nie  Informacje dodatkowe:  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  nie  Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  nie  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin realizacji zadania

30

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  nie  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  Informacje dodatkowe  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  Informacje dodatkowe:  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  nie  Informacje dodatkowe:  IV.4) Licytacja elektroniczna  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 04/04/2017, godzina: 13:00,  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie  Wskazać powody:  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 04/05/2017

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  IV.6.6) Informacje dodatkowe: