Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Krzycko Wielkie, Jezierzyce Kościelne,

Dodano: 2017-03-01 13:46

Ogłoszenie nr.  34080 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.

Włoszakowice: „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Krzycko Wielkie, Jezierzyce Kościelne, Grotniki” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  Numer ogłoszenia: 13002-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Gminnych, krajowy numer identyfikacyjny 41150288700000, ul. ul. Kurpińskiego  29, 64140   Włoszakowice, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 655 252 961, faks 655 370 106, e-mail jurek.michalski@wloszakowice.pl Adres strony internetowej (URL): www.włoszakowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Krzycko Wielkie, Jezierzyce Kościelne, Grotniki”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

ZDG/1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Krzycko Wielkie, Jezierzyce Kościelne, Grotniki. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) podbudowę, 3) roboty nawierzchniowe. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót. Wymieniony dokument jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nim są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wloszakowice.pl oraz są dostępne w biurze Zamawiającego (Zarząd Dróg Gminnych ul. K. Kurpińskiego 29, 64 -140 Włoszakowice).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6 Dodatkowe kody CPV: ,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 291951.22 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 4 w tym  Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Ryszard Antkowiak,  Krzycko Wielkie, ul. Adamowo 11,  64-117,  Krzycko Małe,  kraj/woj. wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  Skrót literowy nazwy państwa:  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 359100.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 359100.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 475691.18 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.