Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

Dodano: 2017-02-24 14:20

logo poiis włoszakowice  

Ogłoszenie nr 32384 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.

Włoszakowice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

 

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Włoszakowice, krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106.

 

Adres strony internetowej (URL): www.wloszakowice.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak

www.wloszakowice.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak

www.wloszakowice.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób::nie

Adres:

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

 

Numer referencyjny: ZPOIiŚ.2710.8.2016

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim: 1. Wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim: a)rurociągi sieci wodociągowej PVC Ø160 o długości 5 360,7 m, b)rurociągi sieci wodociągowej PVC Ø300 o długości 94,5 m, 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim: a)budowa dostawa i montaż pompowni ścieków w ilości 6 szt., b)roboty instalacyjne, w tym: - rurociągi PVC Ø200 o długości 10 267,9 m, - studnie kanalizacyjne Ø1000 – 203 szt., - studnie kanalizacyjne Ø425 – 152 szt., - rurociągi PVC Ø160 o długości (377 przyłączy) 2 495,8 m, - studnie rewizyjne Ø – 297 szt., - rurociągi tłoczne PE Ø160 o długości 2 512,5 m, - rurociągi tłoczne PE Ø90 o długości 1 243,3 m, c)koszty niekwalifikowalne, w tym rurociągi PVC Ø160 o długości 37,1 m, studnie rewizyjne Ø315 – 4 szt. studnie kanalizacyjne Ø425 – 1 szt. 3. Szczegółowy zakres zadania określa komplet dokumentacji technicznej stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że na etapie przygotowywania oferty, należy zwrócić uwagę, iż zakres sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim zawarty w części rysunkowej dokumentacji technicznej obejmuje również sieć, która została wybudowana w roku 2015 przez Zamawiającego, dlatego też nie należy przyjmować jej budowy do kosztorysu ofertowego (przedmiary i kosztorysy ofertowe udostępnione przez Zamawiającego zostały przystosowane do mniejszego zakresu sieci). Odcinki, których nie należy brać pod uwagę to (Bukówiec Górny ul. Wiatraczna – Sądzia; arkusz 1 i 2): 1) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 od S1/1 (rzędna 114.00 – 111.81) do Sr 1 (rzędna 115.22 – 113.84), 2)odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 160 od Sr 1 (rzędna 115.22 – 113.84) do węzła C1/12 (rzędna 113.00 – 111.27).

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:45231300-8, 45310000-3, 45233140-2

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/10/2019

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) za spełniony, jeżeli: 1)Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2)Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł, 3)Wykonawca wykaże się posiadaniem obrotu w obszarze objętym zamówieniem za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

 

 

 

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) za spełniony, jeżeli: 1)Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: a)Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w w/w branży, b)Kierownikiem robót budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownik robót budowlanych w w/w branży, c)Kierownikiem robót budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w w/w branży. Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290) oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65). 2)Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie polegających na budowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej z których każda z nich obejmowała budowę lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5000 m i co najmniej 2 pompowni ścieków oraz wartości robót budowlanych każdej z nich w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł, 3)Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej zrealizowanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie polegającej na budowie lub modernizacji sieci wodociągowej o długości co najmniej 2000 m i wartości robót budowlanych w wysokości co najmniej 700 000,00 zł, 4)Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej dwoma koparkami kołowymi lub gąsienicowymi jednonaczyniowymi podsiębiernymi, dwoma koparko – ładowarkami, dwoma pojazdami ciężarowymi typu wywrotka o dopuszczalnej masie ładunku co najmniej 10 Mg każda, dwoma zagęszczarkami płytowymi o masie co najmniej 400 kg każda, dwoma zagęszczarkami stopowymi oraz jedną minikoparką gąsienicową jednonaczyniową podsiębierną.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 4)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 6 do SIWZ), 5)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 7 do SIWZ), 6)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (załącznik nr 8 do SIWZ), 7)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp (załącznik nr 9 do SIWZ), 8)oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 10 do SIWZ).

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1)oświadczenie Wykonawcy o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres (załącznik nr 2 do SIWZ), 2)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3)dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, 2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1)wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale IV ust. 3 pkt 2) i 3) SIWZ, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty, wartości robót budowlanych i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace te zostały wykonane w sposób nie budzący zastrzeżeń zleceniodawców (załącznik nr 3 do SIWZ), 2)wykaz osób wskazanych w rozdziale IV ust. 3 pkt 1) SIWZ, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ), 3)wykaz narzędzi wskazanych w rozdziale IV ust. 3 pkt 4) SIWZ,, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1. pełnomocnictwa - jeżeli jest to wymagane na podstawie zapisów SIWZ, 2. dowód wniesienia/wpłacenia wadium, 3. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 4. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego wzywania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, 5. oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego (załącznik nr 14 do SIWZ).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,

 

Informacja na temat wadium

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Włoszakowice: Bank Spółdzielczy Włoszakowicach 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006. 3.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 4.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wspomnianej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zastała wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

           

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria          Znaczenie

Cena [C]         60

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane [G]      30

Doświadczenie zawodowe osoby pełniącej podczas realizacji robót funkcję kierownika budowy [D]     10

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

           

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: 1)zmiany ustawowej stawki VAT, 2)zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w sytuacjach wystąpienia: a)zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: - klęski żywiołowe, - wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim, b)przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, c)zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia 3)zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia, w szczególności: zmiany technologiczne: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4)aktualizacji harmonogramu robót, 5)zmiany danych adresowanych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, 6)zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 04/04/2017, godzina: 9:45,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: