Informacja o naborze na stanowisko łączone sprzątaczka/opiekun w ŚDS

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach

ogłasza nabór na stanowisko łączone sprzątaczka/opiekun

w pełnym wymiarze czasu pracy (etat 3/4 + 1/4) od dnia 01.01.2019

Wymagane dokumenty:

- CV

- list motywacyjny

- dokumenty potwierdzające wykształcenie ogólne oraz specjalistyczne (np. opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby zależnej, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej itp.)

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (np. praktyka, wolontariat)

- oświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi

Kandydata powinny cechować: odpowiedzialność, obowiązkowość, poczucie higieny i estetyki, dokładność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie oraz empatia, serdeczny i opiekuńczy stosunek do podopiecznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie ŚDS

(Pl. 21 Października 4, 64 - 140 Włoszakowice, tel. 65 537 01 25)

do dnia 10.12.2018 g. 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kierownik ŚDS

Mariola Żołędziejewska