GOK Włoszakowice zatrudni księgowego z możliwością zatrudnienia na stałe

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Zatrudni na czas określony (z możliwością zatrudnienia na stałe) pracownika na stanowisko księgowego

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach

ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (czasowe zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim)

Zatrudnienie: od dnia 2 listopada 2018 roku

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej roczną praktykę w księgowości,
  b. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 5. Zna przepisy ustaw o: finansach publicznych i rachunkowości.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem:

 1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego,
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont,
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego (VAT, CIT, podatku dochodowego od osób fizycznych),
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku księgowego:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Muzycznego im. K. Kurpińskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Muzycznego im. K. Kurpińskiego,
 3. Sporządzanie sprawozdania finansowego, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej (VAT, CIT, PIT, PCC),
 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego,
 5. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków,
 6. Prawidłowe naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,
 7. Nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 11. Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 12. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 13. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Curriculum Vite,
 3. Kserokopie świadectw pracy,
 4. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Informacje dodatkowe:

 • Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. 65-52-52-966;
 • Dokumenty należy składać do dnia 24.10.2018 r., do godziny 15.00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Księgowego w GOK we Włoszakowicach”.