Nowe zasady szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych

W związku z wejściem w dniu 1 kwietnia 2018r. ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016r. Poz. 651) nastąpiły zmiany w trybie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wniosek o wyszacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów składa do organu wykonawczego gminy (Wójta Gminy) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (w przypadku gminy Włoszakowice – Urząd Gminy Włoszakowice).

Wniosek winien zawierać w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody (miejscowość, numer geodezyjny działki, powierzchnia działki),

  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego,

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, którym jest przedstawiciel organu wykonawczego jednostki tej gminy (sołtys), jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona, lub przedstawiciel organu wykonawczego gminy (Wójta Gminy) jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona; przedstawiciela organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy,

  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda

Szacowanie składa się z :

  1. oględzin,

  2. szacowania ostatecznego

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż przed upływem trzech dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie szkód. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie szkód.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie strat.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest zobowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy (Wójta Gminy) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody w formie pisemnej, w terminie siedmiu dni przed zamierzonym sprzętem.

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia otrzymania informacji o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie strat.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu szacowania ostatecznego.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice, biuro nr 117 lub pod numerem telefonu: 65 52 52 992

Pobierz formularz wniosku