Informacja dotycząca uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2016-2019

           Na podstawie art. 160 § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001, Nr 98 poz. 1070 ze zm.) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okregowego w Poznaniu – XIII Wydziału Cywilnego z/s w Lesznie w liczbie 1 osoby

informuję, że:

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten kto (art. 158 § 1):


 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 8.  

Ławnikiem nie mogą być:


 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu, województwa.

 10.  

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.       

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 31 marca 2018 r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na ustalonej „karcie zgłoszenia” (wzór w załączeniu).

Na „karcie zgłoszenia” kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem.

2. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

a) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór w załączeniu);

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (wzór w załączeniu);

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

e) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w ppkt.  a) - d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

3. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę  zawierającą imię (imiona) i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej osoby zgłaszającej. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (wzór listy w załączeniu).

4. Do karty zgłoszonej przez stowarzyszenie lub inną organizację zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego rejestru lub ewidencji. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed zgłoszeniem.

Zgodnie z art.162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art.162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Bliższych informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Biuro 119 tel. (65)52 52 974.


               Wójt

(-) Stanisław Waligóra

 

Włoszakowice, 2018-02-28

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Druk karty zgłoszenia

Załącznik nr 2: Druki oświadczeń

Załącznik nr 3: Druk listy osob zgłaszających.pdf