Informacja o pracy psychologa w ZSO we Włoszakowicach

Od września roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach zatrudniona jest Pani Joanna Zygmunt – psycholog. Mija właśnie pierwszy miesiąc  pracy Pani Joanny w tej szkole.

Na jaką pomoc może liczyć uczeń, rodzic, nauczyciel ze strony psychologa szkolnego?

Pani Joanna Zygmunt wypowiada się następująco:

Do najważniejszych zadań psychologa szkolnego należy objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno uczniów, jak i rodziców oraz wsparcie nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i opiekuńczych, a także realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

W ramach swojej pracy zamierzam wspierać uczniów w ich rozwoju, w odkrywaniu indywidualnych możliwości i potrzeb, udzielać porad i konsultacji w zakresie rozwiązywania trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych, jak również upowszechniać podstawową wiedzę na temat radzenia sobie ze stresem.

Moje działania będą też nakierowane na kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji społecznych w takich obszarach jak zachowania asertywne (w szczególności radzenie sobie z presją rówieśniczą), zmniejszenie przejawów agresji czy konstruktywne sposoby komunikowania się.

Rodzice mogą liczyć na moje wsparcie w zakresie podejmowanych działań wychowawczych (w ramach indywidualnych porad i konsultacji) oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.


A jak postrzega rolę psychologa szkolnego dyrektor ZSO we Włoszakowicach? Pan Tadeusz Górny opisuje to zagadnienie następująco:

Zatrudnienie psychologa wyniknęło z wielkiej znajomości potrzeb uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców. Poparliśmy to diagnozą, której dokonaliśmy w ramach ewaluacji wewnętrznej.

Psycholog zatrudniony w szkole jest członkiem rady pedagogicznej i uczestniczy w jej zebraniach oraz podejmowanych decyzjach. Daje to psychologowi możliwość zbierania informacji i poznania opinii nauczycieli o uczniach. Bardzo często zajmuje się uczniami skierowanymi przez wychowawców i innych nauczycieli, gdy wymagana jest interwencja w przypadku różnych problemów szkolnych i środowiskowych.

Psycholog prowadzi również zajęcia profilaktyczne, psychoedukacyjne oraz integracyjne w klasach. Jest to doskonała okazja do tego, aby zająć się nie tylko profilaktyką, ale również diagnozą. Z pewnością będzie wsparciem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.


Psychologa obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. To, o czym uczeń mówi psychologowi w zaufaniu, podlega tej tajemnicy, o ile intencją zainteresowanego nie jest od niej odstąpić. Jednakże pewne działania  psychologa mogą być niemożliwe bez zaangażowania osób trzecich. Wówczas psycholog informuje o tym ucznia i jego rodzica, uprzedzając również o możliwych implikacjach.

Najczęściej psycholog w swojej pracy zmuszony jest omawiać problemy swoich klientów bardzo oględnie i lakonicznie, aby nie zawieść zaufania i nie złamać zasad Kodeksu Etycznego - Zawodowego Psychologa (odnośnik).   

Rodzice i uczniowie mogą zatem liczyć, że udzielona ze strony szkoły pomoc w przypadkach wymagających pomocy psychologicznej, będzie miała tylko i wyłącznie na celu dobro ucznia. 

Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Powyższe punkty to fragment z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (odnośnik).

Intencją organu prowadzącego, wyrażającego zgodę na wniosek dyrektora Tadeusza Górnego na zatrudnienie psychologa w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, było również to, by świadczył on w uzasadnionych przypadkach swoją fachową pomoc dla uczniów, rodziców i nauczycieli z innych szkół naszej gminy.

Marek Wodawski

(artykuł wprowadzono 5 października 2017 r., godz. 9:30)