Dotacje na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór projektów w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach.

Wnioski składać mogą:


  1. podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

  2. podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);

  3. podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

  4. podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  5. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.
     
  6. Dofinansowanie do działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii  można otrzymać na poziomie:

- do 85% kosztów kwalifikowanych – w formie dotacji,

- do 50% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki,

przy czym intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona

o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30.06.2017 r. lub do momentu wyczerpania środków.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem www.nfosigw.gov.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 45 90 365, 22 45 90 349, lub adresem   e-mail: Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pl