Planowane kontrole podatkowe w roku 2017 podatników gminy Włoszakowice

Informacja dla podatników gminy Włoszakowice o planowanych kontrolach podatkowych w roku 2017

     Informujemy, że od miesiąca września 2017 roku planuje się przeprowadzić na terenie gminy wybiórcze kontrole podatkowe, sprawdzające prawidłowość danych, które są podstawą do naliczania podatku od nieruchomości.

Weryfikowane będą następujące zagadnienia:

  • czy informacja o nieruchomościach lub deklaracja podatkowa zostały złożone,
  • czy podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym – aktualizacja złożonych  druków informacji o nieruchomościach lub deklaracji podatkowych,
  • czy rozpoczęto użytkowanie budynku przed formalnym zakończeniem budowy.

Celem kontroli podatkowej jest aktualizacja bazy danych ewidencji podatników podatku od nieruchomości zgodnie z:

  • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U z 2017  roku, poz. 201),                
  • ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U    z 2016 roku poz.716   z późniejszymi zmianami).

Zakresem kontroli podatkowej zostanie objęta podstawa opodatkowania stanowiąca dla :

  • gruntów – powierzchnię w m2,
  • budynków lub ich części – powierzchnię użytkową wyrażoną w m2.

Podatnik zobowiązany jest do skorygowania informacji podatkowej w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 w/w ustawy (np.: sprzedaż/kupno, oddanie budynku do użytku, rozpoczęcie/zakończenie działalności gospodarczej) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.  Jeśli kontrola ujawni rozbieżności to wtedy każdy przypadek nieprawidłowego podania powierzchni budynków i gruntów rozpatrywany będzie indywidualnie. Mamy świadomość tego, że niektóre błędy nie wynikają ze złej woli podatników, ale z dość skomplikowanej procedury obliczeniowej powierzchni budynków. Zależy nam na uaktualnieniu naszej wiedzy o nieruchomościach i urealnieniu dochodów gminy, które przeznaczane są na potrzeby społeczności lokalnej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do podatników o zweryfikowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych (np. garaży, budynków gospodarczych), a w szczególności gruntów, budynków i ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

Druki informacji na podatek od nieruchomości dostępne są na stronie bip.wloszakowice.pl w zakładce jednostki i podmioty, biuro księgowości podatkowej  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, pokój nr 110.

Informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 65 52 52 977 lub 65 52 52 978 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30.

Włoszakowice, 07.03.2017 roku

                                                                                       

Sporządziła: Kierownik Biura Księgowości Podatkowej

Danuta Poloszyk