Dodano : 2014-02-06 7:45
Działki budowlane w atrakcyjnej lokalizacji!
Gmina Włoszakowice sprzedaje działki!
Gdzie? Włoszakowice, ul. Kurpińskiego przy wylocie w stronę Bukówca Górnego.
Ile? 12 działek do sprzedania. w nowej niższej cenie 42 zł za m kw. netto.
czytaj więcej
Komunikaty
warning green
Dotacje na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór projektów w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach.

Wnioski składać mogą:


  1. podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

  2. podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);

  3. podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

  4. podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  5. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.
     
  6. Dofinansowanie do działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii  można otrzymać na poziomie:

- do 85% kosztów kwalifikowanych – w formie dotacji,

- do 50% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki,

przy czym intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona

o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30.06.2017 r. lub do momentu wyczerpania środków.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem www.nfosigw.gov.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 45 90 365, 22 45 90 349, lub adresem   e-mail: Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pl

warning
Apel GZK Włoszakowice

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, a nie może być traktowana jako śmietnik na odpady!!!

Czasami mieszkańcy naszej gminy traktują sieć kanalizacyjną jak składowisko odpadów, do którego można wrzucić dosłownie wszystko. Dlatego też ze studzienek kanalizacyjnych wyławiane są takie rarytasy jak: ziemniaki, odzież czy mopy.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Zakład na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach. Do takich zatorów dochodzi kilka razy w miesiącu.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli  obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona butelka lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodno kanalizacyjnej obciążające Zakład ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

Zgodnie z obowiązującą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 9 pkt 2 zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, sztucznych, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych substancji żrących i toksycznych,  gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

 CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO SEDESU?

– włosów, nawilżanych chusteczek, wacików, materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, rajstop, bandaży, szmat – rzeczy te łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,

– ręczników papierowych, gazet, pieluch, podpasek, tamponów oraz innych nie rozpuszczających się w wodzie materiałów – zbijają się w rurach w zwartą masę tamując przepływ ścieków,

– igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Jeśli igła przebije rękawicę ochronną, może nie tylko boleśnie ukłuć, ale powoduje ryzyko zakażenie np. żółtaczką, bądź wirusem HIV,

– niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,

– materiałów budowlanych – które opadając na dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,

– tłuszczów i olejów, początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykają średnice w rurach. Oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę,

– nakrętek, korków, gum do żucia, plastikowych torebek foliowych, prezerwatyw, gumowych rękawiczek – wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory,

– kości, odpadów kuchennych – resztki jedzenia przyciągają gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.

 Każdego roku pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. usuwają setki zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć. Skutkiem takiego działania jest cofanie się ścieków do budynku, czego konsekwencją może być zalanie mieszkania, ogrodu. Takie zjawisko powoduje straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska naturalnego.

W związku z powyższym Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Włoszakowice i wszystkich osób korzystających z urządzeń sanitarnych o prawidłowe korzystnie z kanalizacji i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady. Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji.

   Wczytywanie...