Dodano : 2014-02-06 7:45
Działki budowlane w atrakcyjnej lokalizacji!
Gmina Włoszakowice sprzedaje działki!
Gdzie? Włoszakowice, ul. Kurpińskiego przy wylocie w stronę Bukówca Górnego.
Ile? 12 działek do sprzedania. w nowej niższej cenie 42 zł za m kw. netto.
czytaj więcej
Komunikaty
paper
GOPS we Włoszakowicach poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodzinnego

UWAGA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach informuje o przedłużeniu terminu do dnia 24.04.2017r na składanie wniosków w celu  zatrudnienie na stanowisku "asystenta rodziny".
Kierownik GOPS Elżbieta Guć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach we współpracy z Fundacją Aktywności Lokalnej poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy w gminie Włoszakowice (powiat leszczyński)

Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1. Kandydat/-ka posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;


2. Kandydat/-ka nie jest i nie był/-a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani   ograniczona;

3. Kandydat/-ka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Kandydat/-ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ASYSTENT RODZINY" należy składać do dnia 15 kwietnia 2017 r. osobiście lub listownie w GOPS Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

warning red
Apel Prezesa KRUS

                PREZES
       KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
          Adam Sekściński

Szanowni Rolnicy,

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.
Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:
- nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;
- nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;
- przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;
- używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
- stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;
- oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;
- nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.
Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.
Życzę w nadchodzącym sezonie efektywnej  i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.

(-) Adam Sekściński

warning green
Dotacje na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór projektów w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach.

Wnioski składać mogą:


 1. podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

 2. podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);

 3. podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

 4. podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

 5. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.
   
 6. Dofinansowanie do działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii  można otrzymać na poziomie:

- do 85% kosztów kwalifikowanych – w formie dotacji,

- do 50% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki,

przy czym intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona

o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30.06.2017 r. lub do momentu wyczerpania środków.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem www.nfosigw.gov.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 45 90 365, 22 45 90 349, lub adresem   e-mail: Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pl

   Wczytywanie...