Kolejne proekologiczne działania Gminy Włoszakowice

Dodano: 23 lipca 2020

Kolejne proekologiczne działania Gminy Włoszakowice

W dniach 20-22 lipca w Bukówcu Górnym, przy zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Wańskiego (boisko zawodów konnych) rolnicy, którzy wcześniej zadeklarowali taką chęć, mogli zdać folie i odpady pochodzące z działalności rolniczej w ramach programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ubiegłym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W listopadzie i grudniu rolnicy z trenu gminy Włoszakowice mogli składać wstępne zgłoszenia dotyczące ilości odpadów do utylizacji. Program zakłada odbiór folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag. Po otrzymaniu wstępnych zgłoszeń wniosek w ramach wyżej wymienionego programu złożony został w NFOŚiGW, gdzie otrzymał pozytywną oceną formalną i ekologiczno-techniczną. Gmina Włoszakowice na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 51 362 zł. Kwota dotacji nie mogła jednak przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg (tony) masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia i była ona niższa niż przewidywany orientacyjny koszt o około 611 zł.  

1 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Ławeckiej podpisał stosowną umowę dofinansowującą zadanie. Zamawiający na realizację niniejszego zadania przeznaczył łącznie 114 142 zł.

W wyniku ogłoszenia postępowania w trybie zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta na kwotę 66 549,60 zł. Dzięki znacząco niższej kwocie zaoferowanej w zapytaniu, dopłata (nieobejmująca dotacji z NFOŚiGW), którą musza pokryć rolnicy zmniejszyła się z około 611 zł do 148 zł na tonie.

Arkadiusz Szymczak